deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Mihajlo

  MihajloAugust 1, 2020 at 3:31 pm

  Pozz, imam 17 godina i imam deformitet, tjt. izbaceni grudni koš, prethodnih godina sam radio razne vezbe sa fiziotarapeutima, isao sam na plivanje ali nista nije pomoglo, bas je vidljivo i sada me je čak i blam da nosim majice na kratke rukave, da idem na bazene i slično, jedino se u duksevima osecam ok, jer tada i nije toliko vidljivo.. Molim vas, sta bi preporucili?

  • nikawp

   nikawpAugust 1, 2020 at 5:45 pm

   Dragi Mihajlo,
   Predlažem da zakažeš pregled i započneš novi ciklus fizikalnih i kineziterapija ali u drugoj ustanovi.
   Očigledno da se negde grešilo, obzirom da fizikalna i kineziterapije daju odlične rezultate u korekciji.

   • Mihajlo

    MihajloAugust 2, 2020 at 10:24 am

    Mislite da ne bi pomogao neki pojas za grudi?

   • nikawp

    nikawpAugust 2, 2020 at 12:39 pm

    Dragi Mihajlo,
    Pojas vam ne bi pomogao. Kao i bazen, spada u kategoriju pomoćnih metoda u korekciji, stim što vrši pasivnu korekciju.

 • Bekir

  BekirJuly 24, 2020 at 1:25 pm

  Imam pectus carinatum, lijeva strana mi je ispupcenija u odnosu na desnu, desna je sasvim okej, nemam nikakve probleme sa disanjem i slicno vec striktno estetski koji mi jako smeta.Imam 23 godine tako da je kasno za bilo kakve vjezbe i pojaseve. Zanima me da li vi vrsite operativne zahvate i ako da, da li postoji mogućnost da se obavi ta operacija s obzirom da sam iz BiH? I da li se zna koliko bi to koštalo otprilike? Unaprijed hvala!

  • nikawp

   nikawpJuly 25, 2020 at 5:40 am

   Poštovani Bekire,
   Ne radimo operativnu korekciju grudnog koša. Obratite se ortopedu.

 • Boris

  BorisJuly 22, 2020 at 8:01 am

  Poštovani,
  imam 41 godinu, i dg. Pectus excavatum. Do prije nekoliko godina, osim estetskog problema, to mi nije zadavalo skoro pa nikakve zdravstvene smetnje, međutim u posljednje vrijeme imam dosta problema sa disanjem (nemogućnost da se udahne do kraja, brz gubitak daha, buđenje po noći zbog nedostatka vazduha i sl.). Pored svega ovoga imam i prisutne povremene aritmije, zbog kojih koristim beta blokatore. Odlaskom kod pulmologa urađen mi je rtg i spirometrija – nalaz pokazuje srednje tešku ventilatornu insificijenciju mješovitog pretežno restriktivnog tipa. Postavljena je dijagnoza HOBP i predložen pregled kod torakalnog hirurga radi eventualnog operativnog zahvata zbog poremećene funkcije pluća. Zbog poznate situacije sa COVID-om 19 taj pregled nije urađen a ni sam nemam motivaciju za operativni zahvat. Molim za mišljenje da li se postojeća situacija može bar donekle korigovati vježbama, i ako da, kojim? Napominjem da sam što se kondicije tiče u prilično lošem stanju (kancelarija, auto, nedostatak fizičkih aktivnosti već duže vrijeme).
  Unaprijed hvala na odgovoru.

  • nikawp

   nikawpJuly 22, 2020 at 11:58 am

   Poštovani Borise,
   Hronična opstruktivna bolest pluća i excavatus mogu da budu u direktnoj vezi.
   Ne savetujem vam u ovoj fazi kineziterapiju (vežbe) već naprotiv, relaksaciju interkostalne muskulature
   primenom fizikalne terapije koja svakako uključuje i masaže i obloge od lekovite tople gline.
   Savetujem vam i da primenjujete vežbe disanja (sva tri tipa) pa za dve nedelje da započnete vežbe istezanja.
   Rezultati neće izostati!

 • Mihailo

  MihailoJuly 14, 2020 at 9:17 pm

  Postovani, imam 21 godinu, nemam ispupcene ili udubljene grudi, ali mi je desna veca od leve, da li se to resava kod fizijatra? Hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpJuly 15, 2020 at 5:38 am

   Poštovani Mihajlo,
   Problem u asimetriji grudnog koša i inače, je najčešće deformitet, koji se pregledom dijagnostikuje.

 • Nikola

  NikolaJune 29, 2020 at 10:34 pm

  Imam 16 godina desna strana rebara su mi udubljena(kod grudnog kosa) do pre 2 meseca pocelo je blagi tupi bol kada napnem taj deo istezanjem ili slicnom cujem pucketanje.Da li je nesto strasno posto sam po prirodi hipohondar

  • nikawp

   nikawpJune 30, 2020 at 1:12 pm

   Dragi Nikola,
   Predlažem da porazgovaraš sa roditeljima koji bi zakazali pregled na osnovu kojeg bi se tačno i precizno utvrdilo o čemu je reč.
   Bolovi između rebara mogu da budu posledica povećanog tonusa međurebarnih mišića.
   Predlažem da se ne nerviraš, što može dodatno da digne mišićni tonus i provocira bol. Krepitacije, pucketanja, su nebite i posledica je razvlačenja hrskavica grudnog koša pri istezanju.

 • Nahir Vardo

  Nahir VardoJune 28, 2020 at 3:10 pm

  Koliko kosta estetski operativni zahvat

  • nikawp

   nikawpJune 28, 2020 at 9:09 pm

   Poštovani Nahire,
   Kontaktirajte ortopeda koji će vam dati preciznu informaciju.

 • Nahir Vardo

  Nahir VardoJune 28, 2020 at 8:11 am

  Pa radio sam rtg i rekli su mi imam deformitet rebra mozel se to nekako izlijecit hvala puno

  • nikawp

   nikawpJune 28, 2020 at 10:51 am

   Poštovani Nahire,
   Svakako da bi pokušao sa kineziterapijom koja se sprovodi pod nadzorom fizioterapeuta.
   Reč je o konpenzovanju deformiteta jačanjem mišića.
   Za operaciju uvek imate vremena. Jedini je problem što se operacija indikovano primenjuje kada je kompromitovan rad srca i disanje.
   Ako je estetika onda ćete morati da operativni zahvat platite.

 • Nahir Vardo

  Nahir VardoJune 27, 2020 at 12:12 pm

  Pozdrav imam problem sa deformisamim rebrom molim pomoc

  • nikawp

   nikawpJune 27, 2020 at 4:14 pm

   Poštovani Nahire,
   Uradite Rtg. Navedeni nalaz će prikazati o kakvom deformitetu je reč.

 • Aleksandar

  AleksandarJune 20, 2020 at 3:27 pm

  Postovani,na kraju grudnog kosa,gde se razdvajaju pluca sam na jedno 2 cm sam slucajno napipao neku izraslinu,kao masno tkivo,velicine lesnika.Ne boli me i ne smeta mi.Da li mi mozete reci o cemu se radi?Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpJune 20, 2020 at 8:50 pm

   Poštovani Aleksandre,
   Na vrhu grudne kosti nalazi se hrskavica koja se zove processus xyphoideus!
   Može da bude izraženiji i asimetričan i da bude primetan ukoliko postoji izražena astenija (mršavost).
   Predlažem vam da uradite UZ ili Rtg. navedene regije koja će da prikaže stanje.

 • Strahinja

  StrahinjaJune 15, 2020 at 7:54 pm

  Imam ispupcene grudi, to jest jedna strana grudi mi je malo veca od druge jos sa 13 godina sam isao kod fiziotarapeuta i nosio sam pojas do 15, do pre nekoliko meseci, posle nosenja sam otisao kod fiziotarapeuta i rekli su da mi pojas vise nece pomoci, nema smisla nositi ga jer je moj problem skoro i resen, kazu da se grudi vise ni ne primecuju da sam super zgodan, jer ipak treniram vaterpolo vec 6 godina, ali ja kao da imam kompleks i imam osecaj kao da se nista nije promenilo. E sad sta ja Vas hocu da pitam, razmisljam da krenem u teretanu, generalnoljude koje pitam slazu se sa tim, naprimer kad sam radio sistematski pregled kardiologa sam pitao on se slozio sa tim, ali on opet nije znao za moj deformitet, mene zanima da li ce teretana POMOCI ili ODMOCI mom slucaju, deformitet mi nije nesto velik mnogi ga ni ne vide, ali ja imam PREVELIKE komplekse zbog toga, isao bih u teretanu, jeo bih kako treba,cak imam i planove treninga i ishrane, DA LI CE POMOCI? hvala unapred… inace imam 1.90cm 89kg i 15 godina

  inace jos sa 13 godina bio sam kod Nestorovica, u Tirsovoj on je mojim roditeljima rekao da netreba nista da se brinu i da to ni u kakvom slucaju nije za operaciju, da se ne primecuje ali ja prosto njima neverujem, ne znam kako da izlecim taj kompleks, ni svom fizijatru neverujem,😪

  • nikawp

   nikawpJune 16, 2020 at 9:49 am

   Dragi Strahinja,
   Verujem ti da si izgubio poverenje i da je estetika važna. Ali isto tako sam mišljenja da ništa profesionalno nije ni urađeno.
   U teretani može da se napravi velika greška u odabiru vežbi, opterećenja, vremena trajanja vežbe… Tebi treba fizioterapeut koji bi na osnovu pregleda odredio
   kineziterapijske procedure koje daju rezultate i isključuju mogućnost povređivanja.
   Moja je preporuka TRX neelastična traka, sa kojom odlično rešavamo problem deformiteta grudnog koša.
   Kasnije, naučene vežbe možeš i sam da sprovodiš u kućnim uslovima.

 • 1 6 7 8 9 10

Leave Your Comments