deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Dragana

  DraganaJune 14, 2020 at 12:20 pm

  Zdravo, imam 22 godine i udubljenu grudnu kost, da li je sada jedino resenje za taj problem operacija ili moze i na neki drugi nacin? U periodu puberteta sam radila vezbe za leđa i vezbe disanja, međutim nisam to toliko ozbiljno shvatala kao sada tako da vezbe nisu pokazale neki napredak.

  • nikawp

   nikawpJune 14, 2020 at 1:54 pm

   Poštovana Dragana,
   Predlažem vam da zakažete pregled kako bi se utvrdio stepen prisutnog deformiteta.
   Operativno rešavanje se u principu primenjuje kada je kompromitovan rad srca i disanje. Ili iz estetskih potreba.
   Na osnovu pregleda se daje procena da li je moguća korekcija kineziterapiskim procedurama.
   Kineziterapija daje odlične rezultate u korekciji ali morate da budete fokusirani i uporni.

 • Aleksandar

  AleksandarJune 14, 2020 at 12:07 pm

  Postovani,imam 40 god,i na kraju rebara gde se sire sam osetio neku izraslinu velicine 1cm.na 1-2cm od kraja prema stomaku.Ne smeta mi niti me boli,i ko zna od kada je imam.Slucajno samje napipao.Da li je to opasno i sta to moze da bude?Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpJune 14, 2020 at 1:47 pm

   Poštovani Aleksandre,
   Postoji 12 pari rebara od kojih 7 pari koja su direktno vezana za grudnu kost.
   Tri para je vezano hrskavicom za rebarni luk 7 rebra, Preostala dva para rebara su slobodna.
   Navedeno je lako proverljivo. Uradite Rtg. ili UZ navedene regije.

 • Milan

  MilanJune 5, 2020 at 6:30 pm

  Imam 16 godina i imam ispupcenje grudi da li je bolje da idem u teretanu ili na plivanje

  • nikawp

   nikawpJune 6, 2020 at 5:44 am

   Dragi Milane,
   Za teretana bi ti naudila, a bazen ti ne bi pomogao. Bazen je pomoćna metoda u lečenju navedenog deformiteta.
   Pravo rešenje je da porazgovaraš sa roditeljima koji bi te odveli kod fizioterapeuta koji bi
   posle obavljenog pregleda i testova odredio medicinske vežbe koje bi ti radio uz prisustvo terapeuta, nikako sam. Onda može i bazen!

 • Karlo

  KarloJune 4, 2020 at 7:50 pm

  Pozdrav. imam 16 godina i imam blago izboceni prsni koš. S obzirom da sam mrsav. Dali će se dobivanjem mase to ikako moći prekriti? Unaprijed hvala.

  • nikawp

   nikawpJune 5, 2020 at 5:47 am

   Dragi Karlo,
   Biološki period u kome se nalaziš definiše se kao period rasta i razvoja koji nije završen.
   Telo nije formirano! Upravo zbog toga ti savetujem da se obratiš fiziterapeutu kako bi sa tobom, na osnovu pregleda, napravio set kineziterapijkih vežbi koje bi primenjivao.
   Nemoj da se brineš, radi vežbe koje su adekvatne. Kompenzovanje deformiteta mišićnom masom daje ezultat!

 • Petar

  PetarMay 22, 2020 at 11:47 am

  Ja imam 16 godina i imam izbacen grudi koš (deformitet) bio sam kod fizijatra i rekao mi je da se pomoću vježbi i jakom ishranom moze ublaziti problem.Dal da to primjenjujem ili da posjetim drugog fizijatra?Hvala unapred!

  • nikawp

   nikawpMay 22, 2020 at 6:32 pm

   Dragi Petre,
   Fizijatar je u pravi kada je reč o vežbama i korekciji. Naravno, navedeno se radi pod nadzorom fizioterapeuta.
   Ne vidim kakve veze ima ishrana i korekcije. Podrazumeva se da je ishrana inače dobra, zdrava i redovna.
   Ortoza, pomagalo, se koristi kao pomoćno sredstvo u lečenju i sama po sebi ništa ne znači.
   O svemu navedenom popričaj sa roditeljima i objasni im koliko ti smeta prisutni deformitet.

 • Andrija

  AndrijaMay 9, 2020 at 10:09 pm

  Zdravo
  Imam malo levkaste(udubljene) grudi i poceo sam da radim 100 skelkova na dan i jos neke vjezbe za grudi…Da li ih mogu ispraviti skroz sklekovima i drugim vjezbama za grudi ili je samo operacija resenje ?

  • nikawp

   nikawpMay 10, 2020 at 7:18 am

   Poštovani Andrija,
   Neama podatak koliki je deformitet, ali svakako da 100 sklekova dnevno nije rešenje!
   Prepustite to terapeutima!

 • Davor

  DavorMay 9, 2020 at 7:49 am

  Zdravo imam 30 godina.Još sa 14 godina ustanovljeno mi je neko krivljenje i leva strana mi je bila izraženija od desne.Pritom da sam radio neke vježbe ali nisam to toliko shvatio ni ozbiljno.Sada se dešava to da mi je leva strana izbačena a desna je uvučena i jako loše izgleda.Prilično sam depresivan i opterećen sa time.Je li postoji tu nekog spasa da se to koliko toliko ublaži??Možda neka operacija ili neki drugi vid pomoći???Unapred hvala

  • nikawp

   nikawpMay 9, 2020 at 4:11 pm

   Poštovani Davore,
   Sta ste poduzeli da se ne nervirate i koliko ovo traje? Nema razloga da se nervirate.
   Doneli ste odluku a to je najvažnije. I da, operacija loše posture ne postoji!!!
   Za početak vam savetujem da zakažete sistematski pregled.
   Pročitajte: https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Na osnovu pregleda se određuje terapija.
   Budite strpljivi i uporni i nađite dobrog terapeuta!

   Savet

   • Davor

    DavorMay 9, 2020 at 4:54 pm

    Pa iskreno rečeno i nisam nešto puno preduzeo po tome pitanju posle 18.Bavio sam se rekreativno kosarkom pomalo tenisom trcanjem i mislio sam da ce to tako i ostati da se neće stanje pogoršavati.Medjutim u zadnji par mjeseci to veoma loše izgleda.Primijeti mi se na svemu što obučem,i veoma sè depresivno osjecam zbog toga.Je li mislite da se napornim radom koliko toliko može to ublaziti ili ispraviti u ovim godinama?Ako sam dobro razumeo vas vi mi predlazete da zakažem taj pregled kod vas?

   • nikawp

    nikawpMay 10, 2020 at 7:16 am

    Poštovani Davore,
    Imate sistemski problem koji bi trebalo sistemski i rešavati.
    Naravno da ću uvek preporučiti Ambulantu NIKA.
    Sprovodimo holistički pristup u lečenju i sprovodimo personalnu terapiju.
    Pregled možete da zakažete najkasnije dan ranije, telefonom, mail-om, viber-om.
    Dobrodošli!

 • Biljana

  BiljanaMay 6, 2020 at 11:43 am

  Dobar dan,moj sin ima 4 meseca i imao je operaciju teske dijafragmalne hernije i ima tako rupu u sredini grudi takodje su mu i rebra sa leve strane malo izbacena,da li to moze nekako da se koliko toliko ispravi? Hvala

  • nikawp

   nikawpMay 6, 2020 at 7:52 pm

   Poštovana Biljana,
   Dobra vest je da se sa terapijama kreće čim pre. Mislim na kineziterapiju – medicinske vežbe.
   Stoga je i šansa za oporavkom veća.
   Princip rada sa bebama u našoj Ambulanti podrazumeva aktivno učešće roditelja u procesu korekcije i oporavka
   tako što se edukuju za sprovođenje kineziterapije.
   Razlog je jednostavan – roditelji, najčešće majka, je stalno sa bebom i izbegava se transver do Ambulante i
   situacije da beba nije raspoložena za rad (plače, gladna je, neispavana, niču zubići, grčevi…).
   Naravno, u početku se radi o terapijskom kontinuitetu u prvih 10 dana, dok se ne završi edukacija.
   Nakon toga se termini proređuju!
   U svakom slučaju, savetujem vam da nađete dobru ustanovukoja će da sprovede navedeno i
   da znate da ako sve bude kako treba, vi ćete gospođo da budete najbolji terapeut vašem detetu.

 • Aco

  AcoMay 2, 2020 at 7:06 pm

  Cao,imam ispupcene grudi(nisu nesto previse ispupcene)pa me interesuje da li vjezbe kao sto su sklekovi,vratilo i tegovi mogu da mi pomognu da ublazim ispupcenje?

  • nikawp

   nikawpMay 2, 2020 at 7:11 pm

   Poštovani Aco,
   Korekcija deformiteta je posao za fizioterapeute.

 • Anonimna

  AnonimnaApril 22, 2020 at 12:13 pm

  Da li udubljeni grudni koš utiče na razvoj grudi kod devojčica u pubertetu?

  • nikawp

   nikawpApril 22, 2020 at 6:54 pm

   Poštovana Milice,
   Kod dece u razvoju, ukoliko promene nisu kongenitalne, nastaju u pubertetu.
   Tako je i sa deformitetima grudnog koša.
   Dobra vest je da je upravo pubertet i pravo vreme za korekcije. Ne na svoju ruku već u radu sa terapeutima.

 • 1 5 6 7 8 9 10

Leave Your Comments