deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Anonimni

  AnonimniApril 13, 2020 at 3:56 pm

  Pozdrav, imam 13 godina i levi grudni kos mi je izbocen ka napred, dok mi je desni uredu. Radim redovno vezbe i ostatak kicme mi se ispravlja, ramena se poravnjavaju, dok mi je grudni kos isti kao i pre. Da li postoje neke posebne vezbe za ispavljanje grudnog kosa koje bi preporucili. Mozete poslati i link sa youtube-a pa mogu pogledati. Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpApril 13, 2020 at 5:39 pm

   Dragi Anonimni,
   Kineziterapija je medicinsko vežbanje koje se uspešno primenjuje u rešavanju i pitanja bola,
   korekciji deformitea i funkcionalnih i strukturalnih promena.
   Kineziterapiju sprovode edukovani stručnjaci – fizioterapeuti.
   Kineziterapijski planovi i programi lečenja i korekcije se određuju na osnovu pregleda.
   Obzirom da postoji i krivljenje kičme, NE SAVETUJEM ti da vežbe radiš sam bez nadzora fizioterapeuta.
   Programi su i promenjivi u odnosu na tok lečenja.
   U tvojim godinama bi svaka korekcija koja se radi na pravi način mogla da vrlo brzo pokaže odličan rezultat.
   Popričaj sa roditeljima, zakažite pregled i prepusti stručnjacima da ti pomognu.
   Ako sam nastaviš da rešavaš problem ulaziš u veliku šansu da stvari iskomplikuješ.

 • Miloš Martinović

  Miloš MartinovićApril 13, 2020 at 2:27 pm

  Dobar dan ja sam Miloš imam 16. godina, hteo sam da vas pitam pre dve godine sam dobio mider međutim iskreno, nisam bio redovan u nošenju midera i prestao sam da ga nosim. Ali pre dve godine na VMA su mi rekli da problem ispupcenih grudi(kokosijih), mogu da rešim ili miderom ili vežbanjem to se odnosi na:teretanu ili vežbanje napolju zgibovi itd.. Ja sam krenuo da vežbam ali posle dve nedelje otprilike nisam primetio nista kod grudi pa sam hteo da pitam jel moze tim načinom kojim ja idem da se grudi tako vrate u prvobitni položaj ili ipak mora da se nosi mider…

  • nikawp

   nikawpApril 13, 2020 at 5:41 pm

   Poštovani Miliše,
   Čuli smo se i dogovorili. Nazvaćemo vas da zakažemo pregled.

 • Milica

  MilicaApril 5, 2020 at 9:33 am

  Ja sam Milica imam 14 godina imam problem sa udubljenim grudima. Pre nekoliko dana su mi dali traku za vežbanje. Moje pitanje je da li ta traka pomaže(nije ozbiljnije udubljenje)? I da li će mi to uticati na rast dojki pošto sam ja tek aj da kažem ušla u pubertet?

  • nikawp

   nikawpApril 6, 2020 at 6:24 am

   Draga Milice,
   Vežbe koje bi trebalo da radiš ne možeš sama već uz nadzor fizioterapeuta.
   Predlažem da popričaš sa mamom i tatom i ako hoće oni da nas kontaktiraju kako bi
   dobili pravi uvid u načinima lečenja za tvoju dobrobit.

 • Dimitrije

  DimitrijeApril 1, 2020 at 9:20 pm

  Pozdrav, imam 17 godina.Pre 5 godina na sportskom pregledu (bavim se kosarkom) mi je ustanovljen pectus excavatum doktor je rekao da nije nista opasno i da ce se povući u pubertetu. Medjutim polako ali sigurno stanje se pogorsavalo ali nisam imao nikakvih problema sem estetskih. Sada već osecam blage probleme sa disanjem a “rupa” je veća nego ikad, po mojoj slobodnoj proceni doslo je do srednjeg stadijuma.Da li je moguće da se ublazi nekim vezbama, fizikalnom terapijom ili je neophodna operacija. Ako jeste da li je besplatna. Mogu da vam posaljem i neke slike ako ste voljni i imate vremena da pogledate. Trudim se koliko mogu da ne mislim na to ali se razvio kompleks. Hvala puno odgovor bi mi znacio, malo sam i uplašen. Pozdrav!

  • nikawp

   nikawpApril 2, 2020 at 7:10 am

   Dragi Dimitrije,
   Kako bi se otklonila sumnja u razmišljanju da li ili ne je došlo do kompropmitacije značajnih životnij funkcija, disanja i rada srca, potreban je pregled interniste.
   Siguran sam da će da te upute da uradiš Rtg. grudnog koša.
   Operativni metod korekcije je indikovan kod narušavanja ove dve životne funkcije
   Operacija nije jeftina, košta par hiljada evra, a o trošku države je praktično nemoguće da se obavi ako ne postoji strukturalnia ili funkcionalna opravdanost.
   Kada je reč o estetskom problemu, mogu da te razumem ali bi svakako voleo da vidim koliki je deformitet.
   Da, možeš da pošalješ fotografije. Fotografiši spreda i sa strana i pošalji na office@nika.rs
   pa ćemo onda da komentarišemo!

 • Zoran Vukic

  Zoran VukicApril 1, 2020 at 12:47 am

  Zdravo ja imam 24 godine i oduvek imam izbcena rebra medjutim to mi nije smetalo ali u zadnje vreme kad legnem na levu stranu imam osecaj kao da mi pritiska srce

  • nikawp

   nikawpApril 1, 2020 at 7:18 am

   Poštovani Zorane,
   Narušena estetika u smislu remećenja simetrije tela, najčešće je posledica prisustva funkcionalnih ili strukturalnih promena.
   U vašem slučaju se misli na kičmeni stub. Verovatno da je reč o prisustvu skolioze.
   Osećaj “pritiskanja” srca je subjektivan. Predlažem vam da uradite Rtg. grudne kičme i zakažete pregled.
   Verujem da je reč o funkcionalnoj promeni koja se adekvatnom terapijom rešava bez ostatka.

 • Mateja

  MatejaMarch 26, 2020 at 3:59 am

  Ispod prsa(u ravnini bradavica) imam izbocinu od rebara…sa obe strane. Dali postoje neke vjezbe za ta izbacena rebra?

  • nikawp

   nikawpMarch 26, 2020 at 8:26 am

   Poštovani Mateja,
   Asimetrija grudnog koša najčešće je posledica deformiteta kičme u smislu postojanja skolioze koja može da bude funkcionalna – posturalna ili strukturalna.
   https://www.nika.rs/skolioze/
   Naravno da postoje korektivne vežbe kojima predhodi pregled!
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Korekciju ne možete sami da sprovedete “nekim vežbama”. Zakažite pregled i započnite oporavak pod nadzorom stručnjaka.

 • Milica

  MilicaFebruary 29, 2020 at 4:42 pm

  Ja imam 14 godina i imam udubljene grudi cesto placem zbog toga ne mogu nijedan kupaci da obucem…pored toga jedna dojka mi raste druga uopste ne kao da je nema ispod te sto ne raste osecam kao neki kamencic…i vrlo otezano disem..da li bih ja mogla da uradim neku operaciju? Znam da se jos razvijam ali ovo je nepodnosljivo i sramotno.. molim Vas za pomoc

  • nikawp

   nikawpMarch 1, 2020 at 7:56 am

   Draga Milice,
   Bilo koji deformitet u tinejdžerkom uzrastu, za samo dete je pre svega estetski nepremostiv problem.
   Ortopedima i terapeutima je suštinski najvažnije da li deformitet ugrožava rad srca i disanje.

   Predlažem ti da popričaš sa roditeljima koji bi trebalo da zakažu pregled i urade dijagnostiku grudnog koša, pa tek onda konkretno da
   razgovaramo o mogućnostima lečenja. Nimoj da se brineš!

 • Zoran

  ZoranJanuary 25, 2020 at 3:11 pm

  hvala na odgovoru, samo me zanima u slučaju da za neke dve godine odradim operaciju da li ostaje oziljak i kako izgleda operacija uopste.

  • nikawp

   nikawpJanuary 26, 2020 at 8:59 am

   Dragi Zorane,
   Operacija je prilično zahtevna i teška. Lomi se grudna kost i nosi fiksator.
   Predlažem da sačekaš punolotstvo kako bi doneo zrelu odluku.
   U međuvremenu ti predlažem da se obratiš fizioterapeutu kako bi kineziterapijom
   pokušao da rešiš problem.

 • Zoran

  ZoranJanuary 23, 2020 at 10:28 pm

  Koliko kosta operacija,da li je bolna i da li ostaje oziljak posle nje?
  Ovo pitam jer imam 15 godina i bavim se plivanjem i treniram mnogo.Jedino ako biste mogli da mi kazete da li postoje neke vezbe disanja ili teretani.Ako postoje molio bih vas da mi kazete 🙂
  inače to pitam jer mi se čini da deformitet sa desne strane veći nego ranije, msm nije to toliko strasno jer sam zgodan, imam siroka ledja i mrsav sam pa ljudi misle da imam samo malo vise napucane grudi, samo se plasim da to ne izraste jos vise i vise

  • nikawp

   nikawpJanuary 24, 2020 at 6:57 am

   Dragi Zorane,
   Uzrast u kome se nalaziš karateriše se nezavršenim periodom rasta i razvoja.
   Kada je reč o estetici, navedeni period je prilično osetljiv.
   Operacija karinatusa je indikovana u slučaju da su ugrožene vitalne fukcije.
   Operacije se obavljaju i kod poremećeja estetike gde pacijent ne može da se “nosi sa problemom.
   Predlažem da se obavi pregled i porazgovara kako bi se precizno odlučilo o najboljem mogućem rešenju.

 • Enes

  EnesDecember 9, 2019 at 5:58 pm

  Poz.imam 14 god na grudima na dnu grudi u sredini ima mala izbočina ne boli niti ista drugo tvrda je i nepomična na ogledalu nema zakrivljenja grudi slična je nekom orahu da li je opasno ili ne. Dali treba da posjetim ljekara ili ne?

  • nikawp

   nikawpDecember 10, 2019 at 8:02 am

   Dragi Enese,
   Trebalo bi da odeš do dr-a. Šta god da je rešiće se!

 • 1 4 5 6 7 8 9

Leave Your Comments