deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • vladimir

  vladimirSeptember 16, 2018 at 6:41 pm

  Postovani, na bebi od 3 ipo mjeseca smo uocili lijevkaste grudi koje se primjete najvise dok dijete lezi na ledjima i dok dise. Molim Vas recite sta nam je ciniti da ne zakasnimo jer smo se zabrinuli citajuci sve ove komentare. Hvala

  • nikawp

   nikawpSeptember 16, 2018 at 7:39 pm

   Poštovani Vladimire,
   Predlažem vam da bebu prvo pregleda pedijatar koji će proceniti da li je potrebno da se dodatno urade internističke pretrage.
   Ukoliko nema kompromitacije vitalnih funkcija (rad srca i disanje), obratite se fizioterapeutu koji bi trebalo u prve dve nedelje da
   sprovodi korekcije, ujedno i da vas edukuje za sprovođenje terapija u kućnim uslovima.
   Kasnije, kada steknete rutinu sprovođenja terapija, potrebne su kontrole kod fizioterapeuta i korekcije programa.
   Nemojte da brinete, u tom uzrastu uz dobru terapiju i upornost u korekciji, deformiteti se u potpunosti koriguju.

   • Vladimir

    VladimirSeptember 17, 2018 at 1:30 pm

    Postovani,hvala Vam puno na odgovorum
    Zanima me jos da li cinjenica da je kod bebe primjeceno uvucenje grudi u toj dobi znak da ce to biti tezi slucaj levkastih grudi ili ne mora da znaci. Hvala unaprijed

   • nikawp

    nikawpSeptember 17, 2018 at 6:25 pm

    Poštovani Vladimire,
    Ako se adekvatna terapija svakodnevno sprovodi, problem može da se reši u potpunosti.

 • Bojana

  BojanaSeptember 9, 2018 at 9:27 pm

  Dobro vece. Moja sestra ima udubljenje grudne kosti,pocetkom godine je imala problem i onesvestila se,lekari su joj rekli da mora na operaciju,da joj se ugrade neke sipke jer joj grudni kos pritiska srce i dali joj lekove kojima to trenutno regulise. Zbog posla i para,odlaze tu operaciju jer su joj rekli da cetiri meseca mora da miruje i da toliko traje oporavak. Mene zanima koji je proces te operacije,kako moze da se resi taj problem najefikasnije i jel postoji mogucnost da to ne traje toliko dugo? Hvala vam unapred na odgovoru,pozdrav.

  • nikawp

   nikawpSeptember 10, 2018 at 6:20 am

   Poštovana Bojana,
   Ukoliko postoji kompromitacija rada srca i disanja, ne treba raspravljati o operaciji.
   Postoperativni tok uključuje mirovanje nakon ugradnje fiksatora.
   Razlog zašto je to tako dugo je taj što je potrebno vreme da kost zaraste.
   Mogućnost ubrzanja rehabilitacije započinje po zarastanju kosti.
   Dobra kineziterapija je neophodna i prilično značajna.
   Mislim da bi trebalo da prihvatite činjenice i shvatite da je su ugrožene vitalne funkcije i da se ovim postupkom rešava problem.

 • Isa

  IsaSeptember 2, 2018 at 2:26 am

  Ovako imam pectus carinatum i kifoskolizu imam evo dve nedelje bol u grudima i nemogu normalno da disem nisam radila vezbe redovno nosila sam mider i jos treba da nosim imam 16 godina visoka sam 153 cm dali je to zbog kicme i dali vezbe na vratilu pomazu za ispravljanje kicme kako mogu kuci da izmerim koliko cm mi je pectus ? Hvala unapred za odgovor

  • nikawp

   nikawpSeptember 2, 2018 at 12:18 pm

   Draga Iso,
   Deformitete koje si navela NE MOŽEŠ sama da rešiš! To je suština!
   Vežbe se rade pod nadzorom fizioterapeuta – ISKLJUČIVO!
   Vežbe se ne rade u fazi bola. Bol se rešava fizikalnim terapijama.
   Mider je pomoćno sredstvo u korekciji.
   Popričaj sa roditeljima, neka te odvedu kod stručnjaka.
   Sada imaš 16 godina i šansu da rešiš problem.

 • Andrea

  AndreaJuly 17, 2018 at 10:36 am

  Dobar Dan. Imam 15 godina i od rodjenja imam anomaliju rebara. Tacno 2cm ispod grudi imam dva izbocenja koja su visoka oko 2cm. Nisu ni jedna od dva iskazana deformiteta i ništa mi ne otežavaju. Želela bih da znam kako bi to moglo da se izleči i dovede u normalnu formu.

  • nikawp

   nikawpJuly 17, 2018 at 11:32 am

   Draga Andrea,
   Predlažem da mama i tata zakažu pregled ne samo grudnog koša već i kičme.

 • Suzana

  SuzanaJuly 6, 2018 at 2:20 am

  Postovani,
  Cerka stara 7 godina je sinoc nakon skajanja na trampolini sa sajlama osetila bol u stomaku sa leve strane ispod rebarnog luka. Danas ujutro smo primetili nekoliko blagih ozleda na kozi ispod grudi u obliku oguljene koze i crvenih tackica usled pritiska sigurnosnog kaisa. Takodje grudni kos je malo udubljen u tom delu. Uocili smo izbicenost hrskavice laznih rebara izrazeniju na levoj strani trupa. Dete se ne zali na bol i ponasa se normalno. Stavljali smo hladan oblog i kupala se u bazenu jer smo na moru. Da li je potreban pregled lekara? Da li ce se hrskavica vratiti u normalni polozaj i kada? Molimo za savet, posto smo jako zabrinuti. Hvala puno.

  • nikawp

   nikawpJuly 6, 2018 at 5:43 am

   Poštovana Suzana,
   Dobro je da ste hladili povređeni deo grudnog koša. Dobro je i to što nema bola.
   Predlažem vam da uživate u odmoru i ispratite stanje povređenog dela grudnog koša.
   Kada se vratite kući, ako i dalje imate nedoumice vezane za opisanu povredu, možete da organizujete pregled.

 • Amila

  AmilaJuly 3, 2018 at 11:10 pm

  Zdravo javljam se povodom svog problema. Imam tzv izbaceni lijevi rebarni luk ono skroz na dnu,radila sam rtg pluca sve uredno,e sad imam aerokoliju visak zraka u debelom crijevu i kad sam bila na pregledu receno mi je da je od toga .

  • nikawp

   nikawpJuly 4, 2018 at 5:54 am

   Poštovana Amila,
   Kakav vam je Rtg. nalaz kičmenog stuba? Da li je prisutna skolioza? Da li je posturalna ili strukturalna? Koliko je stepeni?
   To su sve pitanja na koja mora da se odgovori.
   Dakle, uradite prvo dijagnostiku da bi se utvrdio razlog prisutnog deformiteta.

 • Sale

  SaleJune 23, 2018 at 12:00 pm

  Pozdrav,imam 16 godina i pectus carinatum,desna strana mi je ispupcenija za 2cm otprilike,sta raditi i da li samo operacija resava taj problem,koliko je bezbedna,u kojim godina je najbolje to uraditi i koliko kosta,jako je ruzno estetski i imam veliki kompleks zbog toga.
  Hvala unapred na odgovoru

  • nikawp

   nikawpJune 24, 2018 at 7:55 am

   Poštovani Sale,
   Potpuno vas razumem.
   Indikacije za operaciju ispupčenih grudi je kompromitacija rada srca i disanja. To kod vas nije slučaj.
   Narušena estetika u velikoj meri je indikacija za operacijom.
   Mentalni problemi zbog prisutnog deformiteta se javljaju u svakom životnom dobu, najčešće u tinejdžerskom.
   Tada se najčešće i razmišlja od strane pacijenata o operativnom zahvatu.
   Operacija navedenog deformiteta se uspešno radi na grudnoj hirurgiji KC Srbije.
   Potrebno je da se kupi titanijumska šipka – stabilizator čija je cena oko 1500 e.
   Pogledajte tok operacije na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4gAJfBwjViQ

   Pre nego što odlučite, naravno uz odobrenje roditelja, predlažem da pokušate da
   kompenzujete navedeni deformitet jačanjem velikih frudnih mišića (m.m. pectoralis majoris).

 • Aljoša

  AljošaJune 20, 2018 at 1:06 am

  Dobar dan,takodje imam problem sa levkastim grudima i veoma je izrazeno,ali veoma.Da li je moguće rešiti problem operacijom,s’ obzirom na to da imam 16 godina.To mi predstavlja veliki problem jer ne mogu da izvučem svoj maksimum kondicije na treninzima i utakmicama,inace sam kosarkas.

  • nikawp

   nikawpJune 20, 2018 at 5:39 am

   Poštovani Aljoša,
   Da li možete da pružite svoj maksimum na treninzima je vrlo proverljivo.
   Potrebno je proveriti obim disajnih pokreta na tri nivoa i izmeriti viatlni kapacitet pluća.
   Potreban je i pregled interniste koji bi proverio da li postoji insuficijencija rada srca i pluća.
   Radio bi se i test opterećenja.
   Ukoliko se dobiju iziološke norme, nema potrebe za operacijom već je reč o estetskom problemu.
   Naravno da vaši roditelji i vi odlučujete o daljem toku lečenja.
   Operacija iz estetskih razloga u vašim godinama je prilično česta misao.
   Odradite gore navedeno i prosusdite.

 • Nenad

  NenadJune 9, 2018 at 9:49 am

  Postovani,

  Imam problem od rodjenja sa udubljenim grudnim kosem, trenirao sam plivanje nekoliko godina, fizicki sam dosta aktivan i to sada sa mojih 25 godina ne izgleda toliko strasno kao nekad ali bih ja svakako zeleo da uradim operaciju. Video sam novu metodu tacnije nuss procedure pa me interesuje gde je u Srbiji moguce obaviti ovaj vid operacije kao i koliko kosta? Pozdrav.

  • nikawp

   nikawpJune 10, 2018 at 1:41 pm

   Poštovani Nenade,
   Predlažem vam da pokušate da stupite u kontakt sa ekipom sa grudne hirurgije KC Srbije.
   Nuss-ov metod uključuje i kupovinu stabilizatora – titanijumske šipke, čija je cena oko 1500 e

 • Svetozar

  SvetozarJune 2, 2018 at 2:39 pm

  Dobar dan. Imam 16 godina uskoro 17 i od kad sam poceo da se bavim street workout-om primetio sam malo udubljenje izmedju grudi. Posto sam procitao predhodne komentare video sam u jednom da to mora operacijom da se resi ali se plasim operacija pa ako mozete da mi kazete nesto alternativno sto bi moglo da mi barem malo pomogne jer mi stvarno ruzno izgleda a vidi se na slikama samo kad se slikam sa strane.

  • nikawp

   nikawpJune 3, 2018 at 9:49 am

   Dragi Svetozare,
   Već smo pisali o deformitetima grudnog koša u tinejdžerskom uzrastu.

   Svaki telesni deformitet (uključujući i minimalan) predstavlja veliki problem,
   na sreću i uglavnom estetske ne i funkcionalne prirode.
   Operativno rešavanje deformiteta se primenjuje kod strukturalnih promena koje
   kompromituju vitalne funkcije: disanje i rad srca.
   Da bi se estetski problem rešio, potrebno je da se uzme precizan funkcionalni status,
   mišićni test i naravno izmere amplitude pokreta.
   Na osnovu dobijenih rezultata se izrađuje individualni plan i program korekcije.
   Ne pokušavaj sam da rešiš problem u teretani jer je moguće da nastane mišićni disbalans i time produbiš problem.

   Drugim rečima, obrati se fizioterapeutu koji će znati kako da ti pomogne.

 • 1 2 3 4 5 8

Leave Your Comments