deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Dario

  DarioAugust 1, 2022 at 9:49 am

  poštovani
  Imam 43 godine i ljevkasta prsa do sada mi je bio samo estetski problem ali vidim da mi to utjece i na rad srca sto dovodi do brzog otkucaja srca..Dali postoji mogucnost da se taj problem rijesi u mojim godinama Vježbom ili je potreban operativan zahvat ..nosio sam u zadnjih 6 meseci i EKG monitor i doktor mi je potvrdio da je sa radom srca sve u redu nema nekih odstupanja ..da napomenem da ponekad osjecam u sredini prsa kao slab pritisak

  • nikawp

   nikawpAugust 1, 2022 at 8:25 pm

   Poštovani Dario,
   Ukoliko je nalaz Holter EKG-a fiziološki, onda svakako da niste za operativni zahvat na grudnoj kosti.
   Mogli bi da uradite i test opterećenja.
   Interkostalni spazam bi mogao da bude razlog “pritiska” koji osećate periodično.
   Svakako da vam predlažem da započnete fizikalne potom i kineziterapijske procedure kojima predhodi precizno uzet terapeutski funcionalni status.

 • Igor

  IgorJuly 27, 2022 at 1:11 am

  Postovanje, imam udubljenje na desnoj strani, tacnije udubljena rebra ispod grudi. Zanima me vase misljenje, neke vjezbe ili mozda operacija. Imam 20 godina, treniram pa kada se misici utegnu estetski ruzno izgleda. Hvala unaprijed

  • nikawp

   nikawpJuly 29, 2022 at 5:39 am

   Poštovani Igore,
   Rebarni lukovi od 8. do 10. rebra se hrskavicama vezuju za hrskavicu 7. rebarnog luka.
   Uz adekvatnu fizikalnu i kineziterapiju i eventualno nošenje korektivnog pojasa,
   navedeni deformitet se upornim i preciznim radom, uz obavezni nadzor terapeuta, uspešno koriguje.

 • Janko

  JankoJuly 26, 2022 at 7:52 pm

  Pozdrav imam 17 godina i imam levkaste ili udubljenje grudi i baš se primjećuju kada se malo više umorim i kada jako udahnem osjetim bol tačno na sredini deformiteta i bolove u plućima pa da vidim da li možda možete da me posavjetujete nekako da li mora operacija ili može nekako drugačije HVALA

  • nikawp

   nikawpJuly 29, 2022 at 5:36 am

   Dragi Janko,
   Predlažem da se obavi pregled interniste-kardiologa gde bi se proverio rad srca i disanje.
   Ukoliko postoji promitacija disanja i rada srca, svakako predlažem operaciju deformiteta.
   Ukoliko su životne funkcije fiziološke, pregled i fizikalna i kineziterapija pod nadzorom fizioterapeuta.

 • Sanja

  SanjaJuly 10, 2022 at 7:26 am

  Ne znam da li sam na pravoj strani da li ovde je reč o deformitetima kičme dece i mladih?,, Ipak postaviću pitanje, imam jako udubljenje kičme na sredini ledja oko 9- 10 cm, trenutno me ne boli kičma, ali kad se sagnem kao da je na tom delu prekinuta! Aktivna sam pa se mozda i ne vidi toliko problem ali postoji, da li je to skolioza nisam bila kod doktora za to do sad

  • nikawp

   nikawpJuly 11, 2022 at 2:09 pm

   Poštovana Sanja,
   Da ne nagađamo, uradite Rtg. kičme za početak i zakažite klinički pregled.
   Svakako da ako već imate tegobe, navedeni snimak će biti od koristi u određivanju adekvatne terapije.

 • Marko

  MarkoJune 18, 2022 at 4:22 pm

  Imam 14 godina i imam vrlo mali problem al bi volio da ga rjesim.
  Imam ispupcena rebra sa obe strane ona se gotovo i nevide all kada zategnem stomak(plocice ona budu jako izrazena.Istrazivao sam po internwtu i mislim da su to tkzv lazna rebra pa bih molio vase misljenje kako a imam ravan stomak,a da se ta rebra ne vide

  • nikawp

   nikawpJune 19, 2022 at 5:06 am

   Dragi Marko,
   Postoji 12 pari rebara, od toga prvih 7 pari je direktno hrskavicom vezano za grudnu kost, 3 para su hrskavicom direktno vezana za rebarni luk 7. rebra, a 2 para slobodnih rebara je skroz pozadi, sa dorzalne, leđne strane toraxa-grudnog koša, u nivou bubrega i ne dopiru do bočnih strana. Iz pomenutog ne može da se desi da su ona razlog estetskog problema.
   U tvojim godinama, kada rast i razvoj nisu završeni, problem može da bude nedovoljna razvijenost.
   Svakako predlažem pregled i rešavanje problema pod nadzorom fizioterapeuta, nikako samoinicijativno! U tvom uzrastu svaki problem je u principu moguće rešiti!

 • Nikola

  NikolaJune 8, 2022 at 11:04 am

  Postovanje. Imam ispupcene grudi, na kineziterapije nemam dovoljno vremena da odem, zato sam poceo da radim sklekove 5X20 serije, zanima me da li necu da pogorsam stanje, za sada mi izgleda bolje nego pre 2 nedelje. Hvala unapred na odgovoru.

  • nikawp

   nikawpJune 8, 2022 at 1:11 pm

   Nikola, mislim da sam bio dovoljno jasan.

 • Nikola

  NikolaJune 7, 2022 at 4:35 pm

  Izvinite imam 17 godina oko 50 kilogrqma i imam ispupcenje grudi odnosno pectus da li znate neke vezbe ilislicno sto bih mogao da radim jer mi jako ruzmo izgleda posto je bas naraslo

  • nikawp

   nikawpJune 8, 2022 at 5:41 am

   Dragi Nikola,
   Kineziterapija-medicinsko vežbanje se apsolutno razlikuje od bilo koje druge vrste važbanja.
   Medicinsko vežbanje se radi na osnovu pregleda, individualne su i mora da postoji nadzor terapeuta.
   Nije suština da radiš vežbe i da nemaš terapijskog učinka.
   Popričaj sa roditeljima, zakaži pregled pa polako.

 • Jovan

  JovanJune 6, 2022 at 9:28 am

  Pozdrav,
  Imam 26 godina i imam udubljene grudnog koša,iliti pectus excavatum.
  Zanima me da li postoji neki pojas i da li vredi sada u ovim godinama da ga nosim za neki boljitak?
  Razgovarao sam sa jednim kardiologom i rekao mi je da moj deformitet nije toliko strasan i da mi ne pritiska srce,medjutim ja ponekad osecam bolove u predelu grudnog koša,pogotovo posle neke teze fizicke aktivnosti ili kada sam duze u savijenom polozaju.
  Kome bi trebao da se obratim za detaljniji pregled i radi saveta sta preduzeti?
  Hvala

  • nikawp

   nikawpJune 6, 2022 at 2:50 pm

   Poštovani Jovane,
   Ne postoji pojas za pasivnu korekciju pectus excavatum-a.
   Ukoliko ste obavili kardiološki pregled koji je pokazao da nema kompromitacije srčanog mišića,
   bolne tegobe koje imate mogu da budu posledica povišenog tonusa mišića, limitirane pokretljivosti telesnih segmenata, ili
   kao posledica prisutnih deformiteta i/ili loše posture.
   Svakako da vam preporučujem da zakažete sistematski pregled.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Tako ćete da saznate šta se dešava sa vašim telom, a daćemo vam i terapijski predlog.
   Pregled možete da zakažete najkasnije dan unapred. Zbog brzine u komuniciranju bilo bi poželjno da
   ostavite br. telefona.
   Dobrodošli!

   • Jovan

    JovanJune 8, 2022 at 9:15 am

    Hvala vam na brzom odgovoru!
    Zanima me koja je cena sistematskog pregleda?

   • nikawp

    nikawpJune 8, 2022 at 1:10 pm

    Poštovani Jovane, cena sistematskog pregleda je 6000 rsd.
    Dobrodošli!

 • Mihajlo

  MihajloJune 4, 2022 at 8:24 pm

  Pozdrav, imam problem sa bolom u donjem delu leđa, takođe desna strana rebara, ima jedan deo koji iskače kad se ispravim, drugačiji je nego sa leve strane rebara, izgleda kao da se zakrivio i izašao, mogu li to da popravim sa 16 godina?

  • nikawp

   nikawpJune 5, 2022 at 12:28 pm

   Dragi Mihajlo,
   Pojava bola je indikacija da bi trebalo da popričaš sa roditeljima kako bi zakaza sitematski pregled celog tela.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Na pregledu, koji mora da je detaljan, jasno će se pokazati kakvo je stanje posture, biomehanike, kakve su amplitude
   pokreta telesnih segmenata, kakva je mišićna snaga…
   Utvrdiće se i šta i zbog čega boli!
   Na osnovu dobijenih rezultata izrađuje se precizan plan i program lečenja.
   Prva terapijska faza je analgetska fizikalna terapija, po prestanku bolova kineziterapija (medicinske vežbe).
   U uzrastu u kom su promene uglavnom funkcionalne.
   Čim pre kreneš sa lečenjem, rezultati će pre i da nastanu.
   Dobrodošao!

 • Mateja Veljković

  Mateja VeljkovićMarch 23, 2022 at 11:05 pm

  Pozdrav,
  Imam 14 godina i imam udubljenje u grudnom košu od nepravilnog sedenje, da li se može to popraviti nekim vežbama?

  • nikawp

   nikawpMarch 24, 2022 at 6:41 am

   Dragi Mateja,
   Sve promene u uzrastu u kom si su korektibilne uz pomoć stručnjaka, naravno. Mama i tata bi trebalo da te podrže i zakažu pregled. Odatle se kreće.

 • 1 12 13 14 15

Leave Your Comments