deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Josip

  JosipMarch 10, 2022 at 6:55 pm

  Imam 14 godina i imao sam mala prsa ali sam ih vjezbom povecao i to je uredu,ali nemogu da rijesim problem izbacenih kostiju tj rebara odmah ispod prsa.Mozete li mi predloziti neke vjezbe za rebra kako da ih ispravim da nebudu izbacena i uocljiva

  • nikawp

   nikawpMarch 11, 2022 at 6:27 am

   Dragi Josipe,
   Korekcije deformiteta se uvek rade nakon pregleda na osnovu kog se izrađuje plan i program vežbi koji je uvek individualan.
   Programi vežbi – terapije se sprovode uz prisustvo terapeuta.
   Popričaj sa roditeljima kako bi zakazali pregled fizioterapeuta.

 • jure

  jureFebruary 26, 2022 at 7:04 pm

  Dobar dan, znam da nije baš povezano s temom, ali prvi koševi su mi različite veličine, za nekih centimetar razlike. Imam 15 godina, trebam li se zabrinjavati?

  • nikawp

   nikawpFebruary 27, 2022 at 4:56 pm

   Dragi Jure,
   Već si zabrinut i već ti smeta.
   Savetujem ti da porazgovaraš sa roditeljima i objasniš im šta ti smeta.
   Roditelji bi trebalo da te odvedu na pregled, kako bi započeo terapije.
   U tvojim godinama problem deformiteta grudnog koša se uspešno leči fizikalnim i kineziterapijskim procedurama.

 • Djordjevic Svetlana

  Djordjevic SvetlanaFebruary 12, 2022 at 9:16 pm

  Sin ima 23 godine ima ispupcenu levu stranu grudnog kosa kao tinejdžer radio vezbe nosio mider bez uspeha sada oseća bol napred na stisak rebra i pozadi u lopatici u nekom položaju tela jako sam uplašena sta da uradim

  • nikawp

   nikawpFebruary 13, 2022 at 8:27 am

   Poštovana Svetlana,
   Svaki nelečeni deformitet u dužem vremenskom trajanju, vodi nastaku funkcionalnih i strukturalnim poremećajima.
   Predlažem vam da za početak uradite UZ srca i test opterećenja. Prilično sam siguran da će nalazi da budu fiziološki.
   Sistemsko rešenje je da zakažete pregled i da se na osnovu dobijenih rezultata odredi adekvatna terapija i započne lečenje.
   Pregled možete da zakažete najkasnije dan ranije.
   Dobrodošli.

 • filip

  filipFebruary 11, 2022 at 9:30 pm

  Imam pitanje. Da li je operacija pectus excavatuma (npr. Nussova procedura) opcija i za osobe koje pored estetskih ne nailaze na druge probleme, tj. za osobe sa lakšim stepenom deformiteta. Hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpFebruary 13, 2022 at 8:23 am

   Poštovani Filipe,
   U tinejdžerskom uzrastu i uzrastu adolescencije, najčešće reč o estetskom problemu koji je posledica deformiteta grudnog koša.
   Svaka hirurška intervencija je agresivna, koliko god ona bila “malo invazivna”.
   Predlažem vam da zakažete pregled, na osnovu kojeg bi se dala stručna procena.
   Uz dobru kineziterapiju i korektivne pojaseve postižu se odlični rezultati.
   Za operaciju uvek ima vremena.

 • Jagoš

  JagošFebruary 8, 2022 at 10:54 pm

  Poštovani,imam 19 godina i desna strana grugnog koša mi je vidno ispupčenija od lijeve.Da li sam zakasnio da vježbanjem ublažim deformitet,mišljenje o mideru-pojasu,i da li je problem jedino rešiv operacijom?

  • nikawp

   nikawpFebruary 9, 2022 at 6:37 am

   Poštovani Jagoše,
   Niste zakasnili, samo bi trebalo da krenete od početka i kako treba.
   Potrebno je da se uradi kompletan sistematski pregled kako bi se utvrdio somatski status celog tela, sa akcentom na grudni koš.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Na osnovu dobijenih rezultata bi se odlučilo o terapiji.

 • Marko

  MarkoJanuary 26, 2022 at 11:11 pm

  Pozdrav, imam 13 godina. Na grudima, izmedju bradavica imam udubljenje. Takodje ispod bradavica kosti su mi malo ispupčene. Iz godine u godinu udubljenje je sve vece. Sto se tice problema sa disanjem i slicnog, toga nema. Da li se ovaj deformitet moze resiti vezbama?

  • nikawp

   nikawpJanuary 27, 2022 at 9:45 pm

   Dragi Marko,
   Godine u kojima si su uz dobru dijagnostiku i uporan i stručan rad tvoj najbolji saveznik u korekciji deformiteta.
   Predlažem ti da popričaš sa roditeljima i da čim pre zakažete pregled.

 • Danijela

  DanijelaJanuary 1, 2022 at 12:22 pm

  Poštovanje!
  Dete mi ima 2 godine i 4 meseca, jutros sam primetila da mu je ispupčena grudna kost, desna strana malo više od leve. Sinoć je bilo sve normalno. Inače, prehlađeni je i imao je napade kašlja do povraćanja. Interesuje me, da li to može da bude posledica jakog kašlja i da li to može da se vrati u normalu?

  • nikawp

   nikawpJanuary 2, 2022 at 8:18 am

   Poštovana Danijela,
   Predlažem vam da ne paničite i da sačekate 2 nedelje, dok se akutne tegobe ne reše, pa tek onda da proverite prisustvo deformiteta.

 • Marko

  MarkoDecember 16, 2021 at 7:12 pm

  Postovani imam 14 godina i kao da mi je jedno prso ispupcenije kod drugog ali jako malo skoro se ni nevidi kao kod grebenastog ispupcenja
  neznam dali se problem moze resiti vezbama ili nekako molim vas odgovorite

  • nikawp

   nikawpDecember 16, 2021 at 8:12 pm

   Dragi Marko, već sam ti odgovorio na postavljeno pitanje!

 • Dejan sretenivić

  Dejan sretenivićDecember 6, 2021 at 11:47 am

  U dnu grudnog koša mi se nekadašnja hrskavice okoštava i boli me kpnstantno( ono mesto što su zvali dijafragma)

  • nikawp

   nikawpDecember 7, 2021 at 6:46 am

   Poštovani Dejane,
   Zakažite pregled!

 • Marko

  MarkoDecember 4, 2021 at 3:22 pm

  Pozdrav,
  Imam 14 godina i isto mi je kao greebenasto ispupcenje uspupcena mi je lijeva strana kako to da ispravim ? Zanima me sta da uradim posto imam kod grudi kao jedno ispupcenije nego drugo, mislim lijevo mi je vece od drugog

  • nikawp

   nikawpDecember 5, 2021 at 10:02 am

   Dragi Marko,
   Savetujem ti da prvo porazgovaraš sa roditeljima i da pokušaš da im objasniš o čemu je reč i koliko ti smeta.
   Siguran sam da će da te razumeju i da će da zakažu pregled i kasnije terapije.
   Važno je da znaš da je problem rešiv, pogotovu u tvojim godinama!

 • 1 11 12 13 14 15

Leave Your Comments