deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Emil

  EmilDecember 4, 2021 at 7:05 am

  Poštovanje, imam dva dječaka koji imaju 4 i 6 godina, kod mladjeg se primijetno vidi da ima pileće/kokošije grudi a za starijek me strah da puno povija ledja i ramena i strah me nekog deformiteta, kakvi su Vaši savjeti, kako da počnem rješavati te probleme? Unaprijed zahvalan na odgovoru.

  • nikawp

   nikawpDecember 5, 2021 at 9:59 am

   Poštovani Emile,
   Predlažem vam da zakažete pregled za obojicu i da sa korekcijom krenete čim pre.
   Vežbe se ne sprovode samostalno u kućnim uslovima, već ISKLJUČIVO pod nadzorom terapeuta.
   Na tome insistirajte!
   Tek kada usvojite programe korekcije, možete da vežbate sa decom kući, uz redovne kontrole terapeuta.
   Svaka druga opcija neće da da rezultat.

 • Daca

  DacaDecember 2, 2021 at 12:55 am

  Imam bol ispod grudnog kosa tacno u sredini ,gde se nalazi kost iznad dijafragme tik ispod gudi i cesto imam kratak dah ,posebno se bol pojaca nakon fizicke aktivnost kada podizem nesto ili visim na sipci..neki predlog kako proveriti resiti?

  • nikawp

   nikawpDecember 2, 2021 at 6:47 am

   Poštovani Darko,
   Povišen tonus interkostalnih mišića je čest razlog nastanku opisanih tegoba.
   Ukoliko tegobe perzistiraju duže vreme, najčešće perastaju u neuralgiju (upalu perifernih nerava koji oživčavaju grudni koš).
   Možete da koristite miorelaksanse kao pomećnu metodu, sistemski fizikalna terapija i kineziterapija i bez fizičke aktivnosti uz kontrolu stresa.

 • Dejan

  DejanNovember 22, 2021 at 11:21 am

  Poštovani,

  već par meseci osećam bol ispod leve lopatice koji se širi čitavim obodom rebarnog luka. Nekad se bol preko ramena šiti na ruku. Takođe kod dubokog udaha osecam bol ispod leve lopatice.

  • nikawp

   nikawpNovember 23, 2021 at 6:42 am

   Poštovani Dejane,
   Navedene tegobe upućuju na problem sa C kičmom. Predlažem da zakažete pregled na osnovu kojeg bi se razmatrala dalja dijagnostika i terapija.
   Ne čekajte da se zdravstveni problem sam reši.

 • Dragana

  DraganaNovember 19, 2021 at 4:57 pm

  Postovani,
  Imam dete uzrasta 16. meseci i nekako mi deluje da je donji deo grudnog kosa previse sirok tj. da ima grudni kos oblik slova A i da su rebra u dunjem delu previse siroka. Da li je to normalno kod manje dece ili je u pitanju deformitet…

  • nikawp

   nikawpNovember 20, 2021 at 6:34 am

   Poštovana Dragana,
   Dešava se da zbog slabosti i “razvučenog” m.rectus abdominals-a (prednjeg trbušnog zida), donji deo rebarnih lukova izgledaju “šire” od ramenog pojasa.
   Naravno da je reč o razvojnoj smetnji tako da vam preporučujem da zakažete terapeutsku procenu, na osnovu koje ćete dobiti precizan odgovor i terapiju.
   Pregledi se zakazuju najkasnije jedan dan unapred.
   Dobrodošli!

 • Mila

  MilaNovember 14, 2021 at 8:25 pm

  Poštovani, imam 21 godinu i ispod desne dojke sam primetila kako mi je jedno rebro dosta izbacenije nego sa leve strane, nemam nikakvih problema ni bolova samo me zanima sta to moze biti i na koji pregled treba da odem. Inace moj brat blizanac ima “kokosije” grudi, ako to ima neke veze.

  • nikawp

   nikawpNovember 15, 2021 at 6:40 am

   Poštovana Mila,
   Navedena asimetrija rebarnih lukova, najčešće je u vezi sa deformitetom kičmenog stuba u smislu postojanja skolioze.
   https://www.nika.rs/skolioze/
   Predlažem vam da zakažete sistematski pregled i uzimanje preciznog terapeutskog statusa.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Pregled možete da zakažete najkasnije jedan dan ranije.
   Dobrodošli!

 • Jelena

  JelenaOctober 21, 2021 at 7:55 pm

  Postovani,
  Vec preko godinu dana osjetim stalno prisutnu bol oko desne lopatice,nekad me probada i ispod desne strane rebara ili bocno takodje oko rebara.Isla sam fizijatru rekao mi je da kicma dobra ali da mi je izrazen dio u vratu i da je ta lopatica spustena,nisam slikala,dobila 7 terapija strujom,ultrazvukom i radila vjezbe ali je bol i dalje prisutna.Poslije terapija osjecam identicnu bol a druge strane ledja.Ponekad mi trne desna strana tijela,najcesce noga i prsti na nozi(mislila sam da je od epiduralne anestezije).Sta vi mislite sta dalje?Da slikala sam i pluca prije 6 i 4 mjeseca,nalaz uredan.Hvala unaprijed na odgovoru

  • nikawp

   nikawpOctober 22, 2021 at 7:37 am

   Poštovana Jelena,
   Iz vašeg opisa, mislim da je reč o problemu mekih tkiva, što se uspešno rešava adekvatnom analgrtskom i
   relaksirajućom fizikalnom terapijom koja mora da sadrži i primenu masaža.
   Po prestanku bola, u periodu od 2 terapijske nedelje, započinje se sa kineziterapijama koje su i sitemsko rešenje.
   Drugi problom je trnjenje nogu pa vam predlažem da uradite MR LS kičme.
   Na osnovu dobijenih nalaza, savetujem da ordinarijus obavi klinički pregled i uzme precizan funkcionalni status
   na osnovu kojeg bi odredio prioritet u terapijama kao i preciznu fizikalnu i kineziterapiju.

 • Johan

  JohanOctober 21, 2021 at 7:51 pm

  Postovani,
  Odjednom sam osjetio kao da mi je grudna kost ispupcena u svom najnizem dijelu znaci izmedju pluca otprilike.Ne osjetim jaku bol sem kad jace pritisnem vec nelagodu i blazu bol pri udisaju.Da je li je moguce da sam se povrijedio na fudbalu ili sta Vi mislite sta bi to moglo da bude.Hvala

  • nikawp

   nikawpOctober 22, 2021 at 7:31 am

   Poštovani Johane,
   Regija koju ste naznačili da vas boli je hrskavičava oko koje se nalaze meka tkiva i periferni nervi.
   Savetujem vam da započnete fizikalne terapije koje će vas rešiti tegoba brzo i efikasno.
   U okviru terapija aplikovao bi i kinezitrake. U međuvremenu mirovanje, bez fizičke aktivnosti, dok se terapije sprovode.

 • Sneki

  SnekiSeptember 24, 2021 at 9:17 pm

  Postovani,moja beba tesko dise ,na pregled su rekli da ima uvuceno rebro,dali je.to opasno,i dali ce se primecivat u vise mesece.ili ce se povuci hvala unapred

  • nikawp

   nikawpSeptember 25, 2021 at 6:03 am

   Poštovana Sneki,
   Kompromitovanje životnih funkcija, rad srca i disanje, zbog prisustva deformiteta je indikacija za hiruršku intervenciju.
   Zato vam savetujem da pregled zakažete kod dečijeg kardiologa.
   Deformitet rebarnih lukova kod beba se primenom medicinskih vežbi – kineziterapijom uspešno koriguje.

 • Marijana

  MarijanaSeptember 22, 2021 at 11:10 pm

  Postovanje
  Htela bih da vam obrazlozim svoj problem.Ako bi mogli vase misljenje I savet sta ja da radim.
  Ja imam 26godina.Imam Jake bolove ispod levog grudnog kosa,tacnije pojave se,budu ucestalii toliko da ne mogu da disem a ni da jedem kako treba..Recite mi molim vas sta je to .Hvala unapred na odgovoru

  • nikawp

   nikawpSeptember 23, 2021 at 5:48 am

   Poštovana Marijana,
   Interkostalni – međurebarni bol mekih tkiva – mišića koji su povišenog tonusa i spazma, su prilično čest problem.
   Meka tkiva, povišenog tonusa vrše pritisak na periferne nerve (12 pari) te se bol javlja i opisuje kao što ste ga i opisali.
   Stres je uglavnom okidač. Ne lečenje i dugotrajno prisustvo tegobe vodi nastanku neuralgije.
   Inače se uspešno i brzo rešava primenom fizikalnih i kineziterapijskih procedura.

 • Tadija

  TadijaSeptember 13, 2021 at 9:48 pm

  Pozdrav,

  Zanima me koliko dugo traje kinezi terapija kod PE deformiteta, pod pretpostavkom da se radi o blazem/srednjem obliku, kod pacijenta koji ima 33 godine? Hvala najlepse

  • nikawp

   nikawpSeptember 14, 2021 at 5:52 am

   Poštovani Tadija,
   Svaki pacijent je drugačiji! Isti deformitet, tačnije, ista dijagnoza se po protokolu tretira do nekle istovetno.
   Da bi terapija bila uspešna, potrebno je da se obavi sistematski pregled tela, na osnovu kojeg se izrađuje precizan i individualan plan i program lečenja.
   Ako ste mislili na Pectus Excavatum i kineziterapiju, kao i kod bilo kojeg sistemskog rešenja, potrebno je 2-3 meseca kontinuiranog rada.

   • Tadija

    TadijaSeptember 14, 2021 at 7:43 am

    Postovani,

    Hvala na odgovoru. Svakako planiram da uradim sistematski. Interesuje me takodje da li svaka terapija mora da se uradi kod vas ili moze i kod kuce? Postavljam ovo pitanje jer nisam iz Beograda.

    Hvala

   • nikawp

    nikawpSeptember 15, 2021 at 6:04 am

    Poštovani Tadija,
    Kineziterapija tačnije medicinske vežbe su prilično zahtevne i zbog toga je potrebno prisustvo terapeuta kako bi kontrolisao i korigovao i pacijenta i program.
    Dok program ne usvojite ne možete ga sami sprovoditi. Nakon uspešno usvojenog programa se zakazuju redovne kontrole.
    Dobrodošli!

 • 1 10 11 12 13 14 15

Leave Your Comments