deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Marko

  MarkoAugust 4, 2021 at 7:21 pm

  Poštovani,

  Da li deformiteti grudnog koša mogu prouzrokovati promene u govornim aparatu, tj. probleme sa glasom?

  • nikawp

   nikawpAugust 5, 2021 at 5:47 am

   Poštovani Marko,
   Ne znam na kakve promene mislite, ali vam svakako savetujem da zakažete pregled specijaliste ORL.

 • David

  DavidAugust 2, 2021 at 2:31 am

  Zanima me da li se grudni kos moze ispraviti bez midera i da li je moguce ispraviti grudni kos jacanjem grudnih misica.

  • nikawp

   nikawpAugust 2, 2021 at 5:41 am

   Poštovani Davide,
   Terapija se ordinira na osnovu sistematskog pregleda
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Pasivna korekcija (mider ili pojas) je pomoćna metoda.
   Aktivna Kineziterapija pod nadzorom terapeuta je sistemsko rešenje bez obzira da li je reč o funkcionalnoj ili strukturalnoj korekciji.

 • Ivan

  IvanJuly 30, 2021 at 7:10 am

  Poštovani,
  Tokom sparinga sam osetio snažan bol ispod leve lopatice i sa prednje strane grudi. Kasnije sam imao problema sa disanjem, što se nastavilo i imam problema sa ustajanjem iz ležećeg, malo manje iz sedećeg položaja. Da li je u pitanju prelom rebara ili je samo istegnuće?
  Hvala

  • nikawp

   nikawpJuly 30, 2021 at 3:49 pm

   Poštovani Ivane,
   Iz vašeg opisa, pretpostavljam da je reč o bolovima mekih tkiva, što se uspešno rešava analgetskim i relaksirajućim fizikalnim terapijama.
   Naravno da je potrebno da se uradi Rtg. grudnog koša, kako bi se potvrdilo odsustvo preloma.
   Svakako započnite fizikalne terapije.

 • Nevena

  NevenaJuly 24, 2021 at 9:03 pm

  Dobar dan dali možete da mi kažete imam krivu kičmu problem sa ispravljeno fizioloskom lordozom zatim lakom desnostranom skoliozom i vratom međutim pre par nedelja počelo je da me boli u predelu levog rebra i pogledam ta strana leva je izbacenija od desne sta to moze biti ? I dali trebam otići na magnetnu ili rengenski snimak da bi se ustanovilo sta je 🙁 i dali neke vezice mogu pomoći da se to vrati u stariji položaj veliki pozdrav Nevena

  • nikawp

   nikawpJuly 25, 2021 at 6:02 am

   Poštovana Nevena,
   Iz vašeg opisa, ukoliko ne započnete lečenje, obzirom da je bol već prisutan, sve tegobe bi mogle da se ineziviraju.
   Nelečenje postojećih promena je i do nastanka tegoba.
   Trebalo bi da zakažete sistematski pregled celog tela koji obuhvata precizno uzimanje funkcionalnog statusa.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Na osnovu dobijenih rezultata se izrađuje precizan plan lečenja i ceni da li je potrebno da se uradi dodatna dijagnostika.
   Kineziterapiji predhode analgetske fizikalne terapije i ona je sistemsko rešenje koje se sprovodi isključivo uz prisustvo terapeuta!
   Uz uporan i naporan rad rezultati neće izostati!

 • Mićo

  MićoJuly 22, 2021 at 10:50 am

  Poštovanje,
  naš sin ima 15 godina i skoro smo kod njega primjetili udubljeni grudni koš. Radi se o manjem deformitetu zato ga i nismo primjećivali ranije. Posjetili smo grudnog hirurga koji nam je odmah predložio operaciju i objasnio nam o kakvoj operaciji je riječ, takođe nam je objasnio i o nekim komplikacijama koje bi mogle kasnije da nastanu ako se ne obavi operacija i ispravljanje grudnog koša.
  Ono što nas kao roditelje zanima je sledeće , a voljeli bi i da čujemo vaš savjet. Da li je operacija obavezna i jedino rješenje? A opet sa druge strane ako se ne obavi operacija postoji li ozbiljna opasnost po njegovo zdravlje, mislimo na neke od komplikacija? Dijete na samu riječ o operciji ne želi ni da čuje i uplašen je cijelom pričom, a i za nas roditelje sva priča o operaciji nimalo nije prijetna.
  Još jedno što nas zanima jeste da li i sama operacija može izazati neku vrstu komplikacije po njegovo zdravlje? U suštini da li ćemo napraviti grešku ako se ne obavi operacija sa jedne strane, a opet sa druge strane da li ćemo sa opercijom opet naprviti isto grešku?
  Hvala

  • nikawp

   nikawpJuly 22, 2021 at 7:45 pm

   Poštovani Mićo,
   Naravno da ako se obraditite za mišljenje hirurgu – ortopedu je da će da vam predloži operativno rešenje deformiteta grudnog koša.
   Protokol nalaže da je operativna korekcija indikovana u slučaju kompromitacije vitalnih funkcija, srčana aktivnost i pluća (disanje),
   nastalih kao posledica prisutnog deformiteta.
   Ukoliko postoje poremećaji navedenih funkcija – opreacija je nizbežna.
   Postoji još jedna kategorija koja u tom uzrastu zna da bude problem a to je estetika.

   Na žalost, jedan telesni deformitet sa sobom implicira i razvojne smetnje u smislu postojanja loše posture, nastanak skolioza,
   skraćenost muskulature…
   Predlažem vam da pre svega zakažete sistematski pregled deteta čiji bi rezultati napravili tačan uvid u zdravstveno stanje i na osnovu čega bi se dala precizna terapijska procena.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Korekcija svih razvojnih smetnji se sprovodi primenom kineziterapijskih procedura uz obavezno prisustvo terapeuta,
   a predhodi joj fizikalna analgetska i relaksirajuća fizikalna terapija.
   Predlažem vam da sačekate sa operacijom i tu odluku prepustite detetu ali za par godina, kada postane zrelije i punoletno, kada može sam da odabere i odluči.
   U međuvremenu, uradite navedeno kako bi vam dete izraslo u zdravog čoveka i na tome bilo zahvalno.

 • Dina

  DinaJune 29, 2021 at 8:55 pm

  Zdravo moja kcerka od 10 godina ima na desnoj strani izbace u plucnu kost. Onako bas me je strah i hvata me panika to sam nedavno uocila i naravno uskoro je vodim ljwkaru. Zanima me da li se to moze izliječiti?

  • nikawp

   nikawpJune 29, 2021 at 9:53 pm

   Poštovana Dina,
   Deformiteti grudnog koša, kod dece u razvoju se koriguju izradom individualnih programa korekcije, a na osnovu preciznog uzetog funkcionalnog stusa.
   Obratite pažnju i na držanje tela, kao i na moguće prisustvo drugih deformiteta najčešće kičmenog stuba.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/

 • Ivan

  IvanJune 27, 2021 at 1:17 pm

  Poštovani ,kolika je cena operacije pilećih grudi ?

  • nikawp

   nikawpJune 27, 2021 at 3:13 pm

   Poštovani Ivane,
   Obzirom da ne radimo hirurške intervencije, kontakgtirajte hirurga-ortopeda u nekoj od privatnih bolnica.

  • Stasa vercon

   Stasa verconJuly 12, 2021 at 11:41 am

   Moja sestricina koja zivi u Bostonu, pre nedelju dana je bila na operaciji i operacija je bila besplatna jer je maloletna. Takve operacije na deci su besplatne. Samo kod nas upucuju privatno, i naravno , cene su paprene.

   • nikawp

    nikawpJuly 13, 2021 at 5:47 am

    Poštovana Staša,
    Hirurške intervencije deformiteta grudnog koša su apsolutno indikovane ukoliko je došlo do kompromitacije rada srca i disanja.
    I naravno da su besplatne.
    U slučaju da je estetika narušena, najčešće se sačeka da se završi sa rastom i razvojem i odluku o hirurškoj intervenciji donosi pacijent.
    U svakom drugom slučaju se hirurške intervencije plaćaju.

 • Bojan

  BojanJune 2, 2021 at 4:37 pm

  Dobar dan ja imam izbacene grudi malo, sta trebam da radim neke vezbe imam 16god

  • nikawp

   nikawpJune 3, 2021 at 5:32 am

   Dragi Bojane,
   Prvo bi trebalo da popričaš sa roditeljima i ukažeš im na deformitet koji ti smeta.
   Roditelji bi trebalo da ti zakažu pregled na osnovu kojeg bi se ustanovilo činjenično stanje i
   napravio plan i program korekcija.
   Sam ne možeš da rešiš problem!

   • Damjna

    DamjnaJuly 31, 2021 at 6:48 pm

    Do koje godine postoji sansa da se grudi isprave

   • nikawp

    nikawpAugust 1, 2021 at 7:02 am

    Poštovani Damjane,
    U zavisnosti od vrste i stepena deformiteta, zavisi i uspešnost terapije.
    Godine pacijenta određuju da li je moguće da se odradi strukturalna ili funkcionalna korekcija.
    Dok traje faza rasta i razvoja, 18. godina života najčešće, precizno 25. godina života, rade se strukturalne korekcije.
    Kasnije (25+) funkcionalne korekcije i/ili operatvna korekcija.

 • Мирко

  МиркоMay 18, 2021 at 7:26 pm

  Поштовани,

  Моја кћерка од 6 година има избачену десну страну груди. Водили смо је у физиотерапеуту, гдје смо добили мидер тј такозвани апарат за прса. Вјежбе нису спомињали, само истезање. Имате ли савјет за нас? Да ли је њој рано за вјежбе? Ако је рано кад би требала почети? Имате ли савјет коме да се обратимо у Бањој Луци?

  Хвала унапријед

  • nikawp

   nikawpMay 19, 2021 at 5:36 am

   Poštovani Mirko,
   Savetujem vam da započnete aktivnu korekciju deformiteta primenom kineziterapije – medicinskog vežbanja.
   Nošenje pomagala za korekciju je pasivna pomoćna metoda.

   • Мирко

    МиркоMay 19, 2021 at 7:26 am

    Поштовани,

    Хвала вам на брзом одговору. Ићи ћемо на терапије што прије. Имам још једно питање. Да ли би вам могао ппслати слику мидера који је добила да носи? Стварно је незгодан за ношење. Можда би од вас могао добити мањи и лакши за ношење.

    Хвала унапријед

   • nikawp

    nikawpMay 19, 2021 at 8:24 am

    Poštovani Mirko,
    Kompletnu dokumentaciju, Rtg. grudnog koša, izveštaj ortopeda, fotografiju deformiteta iz dva pravca (spreda i sa strane) i fotografiju midera-ortoze, možete da pošaljete na office@nika.rs

 • Mihajlo

  MihajloApril 20, 2021 at 1:35 pm

  Dobar dan poštovani, na koji način uočavate deformitet grudnog koša , udubljenje u mom slučaju? Da li se radi CT snimak grudnog koša ili postoji drugi način?
  Da li je moguće da udubljenje grudnog koša dovede do otežanog disanja u vidu ‘propadanja daha’ i nedostatka vazduha nakon čega moram naglo da udahnem vazduh?

  • nikawp

   nikawpApril 20, 2021 at 3:04 pm

   Poštovani Mihajlo,
   Predlažem vam da uradite internističko-kardiološki pregled koji uključuje i test opterećenja.
   Ukoliko su nalazi fiziološki, trebalo bi da se proveri status mekih tkiva i mišićnog tonusa sa akcentom na interkostalne mišiće.

 • 1 9 10 11 12

Leave Your Comments