deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Zoran

  ZoranApril 11, 2021 at 4:47 pm

  Postovani, imam deformitet desne strane grudnog kosa,i blago su mi udubljena gornja dva rebra. Nisam imao prije problema,medjutim u zadnje vrijeme to jedno rebro me stalno boli,zari i pecka .I bol mi se siri pozadi na desnu plecku.Sta da radim?

  • nikawp

   nikawpApril 11, 2021 at 6:41 pm

   Poštovani Zorane,
   Navedene tegobe odgovaraju kliničkoj slici neuralgije. Savetujem vam da zakažete pregled i započnete lečenje.

 • Aleksandar

  AleksandarApril 10, 2021 at 6:04 pm

  Dobro vece imam 15 godina i imam ispod levog grudnog kosa imam udubljenje primetio sam pre 1 god ali nisam otisao kod doktora jer sam mislio da ce rastom proci ali nije meni od tad se nije povecalo nista da li vezbama koje mi fizioterapeut da da radim moze da se povuce to bar malo ili da mi ne bude vece udubljenje?

  • nikawp

   nikawpApril 11, 2021 at 6:27 pm

   Dragi Aleksandre,
   Vežbama predhodi pregled i kineziterapija – medicinsko vežbanje, koje se sprovodi isključivo pod nadzorom terapeuta!

 • Dusica

  DusicaApril 10, 2021 at 5:41 pm

  Postovani moj sin ima 16 godina ima udubljenje sa leve strane grudnog kosa da li neke vezbe mogu da pomognu nema nikakve bolove sta treba da prefuzmemo

  • nikawp

   nikawpApril 11, 2021 at 6:25 pm

   Poštovana Dušice,
   Pectus Excavatum – udubljene grudi, je deformitet grudnog koša koji se tretira kineziterapijom – medicinskom vežbama.
   Predlažem vam da zakažete pregled i započnete proces korekcije. Vežbe se rade uz prisustvo terapeuta, nikako bez nadzora!

 • Elma

  ElmaMarch 20, 2021 at 1:26 pm

  Postovani, Imam 25 godina i imam uroden udubljen grudni kos, majka sam 2 djece. Nakon drugog poroda su mi poceli bolovi,probadanja lijeve strane oko srca. Posjetila sam i kardiologa i pulmologa i fizijatra ali bol se vraca. Unazad 5 6 mjeseci bol se vratila opet sam sve kontrolisala i kazu sve ok. Dali je moguce probadanje i bol zbog grudnog kosa. Dali bi mi pomogle vjezbe istezanja? Hvala

  • nikawp

   nikawpMarch 20, 2021 at 1:59 pm

   Poštovana Elma,
   Navedene tegobe korenspodiraju sa kliničkom slikom fibromialgije.
   https://www.nika.rs/fibromialgija/
   Predlažem vam da započnete lečenje primenom fizikalne terapije kojoj predhodi
   precizno uzet terapeutski funkcionalni status.

 • Ibrahim

  IbrahimMarch 11, 2021 at 6:06 am

  Imam 35 godina,imam udubleni grudi,kazu od detinnstva,do pre 5-6 meseci nisam imao nikakav problem,medjutim ovi zadnji meseca tesko disemkome da se obratim i dali hiruski moze da se resi ovaj problem,hval vam u napred,..!

  • nikawp

   nikawpMarch 11, 2021 at 6:30 am

   Poštovani Ibrahime,
   Svakako da predlažem da uradite kardiološki-internistički pregled.
   Trebalo bi pre svega proveriti EKG, UZ srca, test opterećenja.
   Ukoliko su nalazi fiziološki, savetujem vam da se uzme precizan terapeutski status i
   proveri stanje mekih tkiva sa akcentom na međurebarnu muskulaturu.
   Moguće je da je reč o spazmu interkostalnih mišića i/ili fibromialgiji.
   https://www.nika.rs/fibromialgija/

 • Dušan

  DušanFebruary 18, 2021 at 10:33 pm

  Poštovani, imam 27 godina. Na sistematskom pregledu u srednjoj školi, informativno mi je rečeno da mi je deformisan grudni koš, a dodatne pretrage nisam radio. Do sada, nisam imao apsolutno nikakve poteškoće niti bolove. U poslednjih nekoliko meseci, primetio sam da mi je gornji deo grudne kosti (sa leve i desne strane) ispupčeniji nego ranije, a središnji deo kao da se povukao ka unutra, tako da između leve i desne strane grudne kosti postoji opipljivo udubljenje. Takođe je postao prisutan i bol slabog intenziteta pri saginjanju ili protezanju. Da li mi barem okvirno možete reći o čemu bi moglo da se radi i šta mogu da preduzmem? Hvala!

  • nikawp

   nikawpFebruary 19, 2021 at 6:37 am

   Poštovani Dušane,
   Iz vašeg opisa pretpostavljam da je reč o deformitetu grudnog kopa PECTUS CARRINATUS – ispupčene grudi
   https://www.nika.rs/deformiteti-grudnog-kosa/#carrinatum
   Kada je reč o prisutnim bolovima, pretpostavljam da je reč o olovima mekih tkiva i limitiranoj pokretljivosti
   telesnih segmenata.
   Savetujem vam da zakažete pregled sa prevashodnim ciljem da se napravi potpuni i egzaktan uvid
   i započnu terapije bola, kasnije i korekcije.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/

 • Dzemila

  DzemilaFebruary 6, 2021 at 10:26 pm

  Postovani,
  htela sam da pitam za mog sina vec 3 meseca mu se pojavilo kao pilece grudi jel ima nade da se sa tim vezbama povuce to unapred hvala

  • nikawp

   nikawpFebruary 7, 2021 at 6:15 pm

   Poštovana Džemila,
   Odvedite dete na pregled. Vežbe će mu pomoći.

 • Stefan

  StefanJanuary 31, 2021 at 8:41 am

  postovani,
  imam 30 godina i deformitet grunog kosa, tzv ”kokosije grudi”. interesuje me kakve su sanse za korekciju u mojim godinama, koje bi metode mogle da pomoignu, da li hiruska korekcija moze da popravi izgled grudnog kosa i da li vi vrsite hiruku korekciju.
  Hvala

  • nikawp

   nikawpJanuary 31, 2021 at 12:26 pm

   Poštovani Stefane,
   Pectus carrinatum bi trebalo prvo klinički pregledati i izmeriti visinu grebena. Uglavnom je pitanje estetike koje smeta.
   Svakako da preporučujem da pokušate kineziterapijom da rešite problem.
   U praksi sve zavisi od nalaza.
   Hirurška intervencija je krajnja opcija i mi je ne sprovodimo.

 • Milos

  MilosJanuary 24, 2021 at 6:09 pm

  Postovanje,
  Imam sina ,star 6 meseci I primecujem da mu je grudni kos malo udubljen,narocito je vidljivo kad stuca.
  Citao sam o tome da moze uzrokovati probleme sa zdravljem.
  Kada je pravo vreme da se nesto preduzme po tom pitanju,neke vezbe ili sta vec?
  Hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpJanuary 24, 2021 at 11:02 pm

   Poštovani Miloše,
   Predlažem vam da ne paničite. Da je excavatum većeg obima, neko bi to već registrovao i preduzete bi bile mere.
   Period u kome se nalazio beba je idealan za korekcije primenom kineziterapije.
   U našoj Ambulanti obučavamo roditelje za samostalnu primenu terapija. Zakažite pregled.

 • Slavoljub

  SlavoljubNovember 26, 2020 at 10:54 pm

  Poštovani, imam ispupčenu desnu stranu grudi od rođenja. Doktori nisu preporučili operaciju dok sam bio dijete već da će razvojem grudi doći do korekcije istih. Međutim to se nije desilo. Da li se može doći do vježbi koje bi bar malo umanjile vizuelni efekat? Imam 41 godinu. Hvala

  • nikawp

   nikawpNovember 27, 2020 at 7:47 am

   Poštovani Slavoljube,
   Deformiteti grudne kosti malog inteziteta koji su estetske prirode, uspešno se kompenzuju
   izradom kineziterapijskog plana i programa kom predhodi uzimanje preciznog terapeutskog funkcionalnog statusa.
   Kineziterapija se sprovodi pod nadzorom terapeuta. Rezultati su realni i očekivani.

 • 1 8 9 10 11 12

Leave Your Comments