deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Bane

  BaneApril 11, 2017 at 10:21 pm

  Imam problem ispod reba mi viri kost kada udahnem duboko, mislim da je grudna kost. E sad problem je u tome sto je malo duza oko 5cm od zadnjeg rebra. Sta bi to moglo biti. Hvala

  • admin

   adminApril 12, 2017 at 6:47 am

   Poštovani Bane,
   Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

   GRUDNI KOŠ
   Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti.
   Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.

   Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.
   Telo čoveka je skoro savršeno. Problemi asimetrije i lateralizacije trupa se uglavnom vezuju za krivljenje kičme u smislu postojanja skolioza koje mogu da budu funkcionalne (posturalne) i strukturalne.
   Da bi se vaš problem rešio, potrebno je da uradite klinički pregled.

 • Vanja

  VanjaMarch 30, 2017 at 11:43 am

  Postovani!Djecak je dobi od 5god.ima problem deformitet prednje strane grudnog kosa u formi PCsa lijeve strane sa blazom depresijom rebara i prominencijom rebarnih lukova .Djecak nosi aparat deset vec dana i radi vjezbe.Al interesuje me ima li tu efekta kod nosenja aparata a njemu je to dosta siljato i tvrdo.Umapred zahvalna

  • admin

   adminMarch 30, 2017 at 7:49 pm

   Poštovana Vanja,
   Pasivna korekcija je upravo takva kako ste i naveli.
   Lično nisam oduševljen kada se ordinira, pogotovu u tom uzrastu.

   Predlažem vam da upravo zbog uzrasta u kojem je vaš sin, da vežbe dobro naučite i da se ne zadovoljavate
   i ne očekujete mnogo od jedne terapije dnevno.
   Tačnije, u tom uzrastu je prilično teško održati pažnju deteta.
   Zato vi, kada god možete, vežbajte sa vašim sinom. Neka je i 8-10 puta po 10-15 minuta u toku dana ali efektivno i pravilno.
   Rezultat neće izostati.

 • BRANKA

  BRANKAAugust 18, 2016 at 2:26 pm

  Postovani,imam sina od 3 godine,od rodjenja se vidjelo da ima udubljenje grudnog kosa al kad sam pitala pedijatra rekao mi je da je to normalno,i skoro kad smo bili na pregled opet sam pitala da li treba nekakav pregled da se uradi jer mu se jos malo udubilo opet je rekla da ne treba.Njemu se to ne vidi puno kad je gladan,al cim se najede stomak mu se poveca i primjecuje se udubljenje.Sta bi mi vi preporucili za to?
  Unaprijed zahvaljujem

  • admin

   adminAugust 18, 2016 at 5:23 pm

   Poštovana Branka,
   Predlažem vam, zarad vašeg mira i sigurnosti, da dečiji kardiolog pregleda dete, naravno, prvo klinički, a ako ima potrebe, uradice i UZ srca.
   Ukoliko je pectus excavatus razlog funkcionalnih ili strukturalnih promena u srčanom radu i disanju, može da se razmišlja o operactivnoj korekciji deformiteta.

   Korekcija deformiteta grudne kostii se radi po predviđenim kineziterapijskim protokolima. Stoga, započnite korekciju tako što ćete dete odvesti kod fizioterapeuta.
   Sportske aktivnosti NE VRŠE korekciju, ali su odlična pomoćna terapijska metoda.

 • Vanja

  VanjaAugust 8, 2016 at 9:54 am

  Postovani!Imam djecaka od 4 god.i 5mjes.ustanovljeno mu je Dg.Deformatio thoracis Q67.8.Samo lijeva strana grudnog kosa je izbocena.Planiran.je tim skolioze da uradi se.Da li je rano za aparat i moze li se to ispraviti vjezbanjem posto je jos malen i koji je po vama sport za to najbolji
  Unapred zahvalna!!!!

  • admin

   adminAugust 11, 2016 at 8:28 am

   Poštovana Vanja,
   Navedena šifra Q67.8 opisuje urođene deformacije grudnog koša.
   Pominjete da je leva strana grudnog koša “izbočena” što po opisu odgovara deformitetu koji se zove PECTUS CARRINATUM.
   Najvažnije u proceni daljeg lečenja i terapijskog tretmna opisanog deformiteta je da li su vitalne funkcije, u koje spadaju disanje i rad srca, ugrožene.
   Ukoliko nema insuficijencije ove dve vitalne funkcije, pristupa se kineziterapijskom tretmanu navedenog deformiteta.
   Problem nećete rešiti tako što ćete dete odvesti na bilo koji sport, uključujući i plivanje koje se preporučuje. Sportska aktivnost je POMOĆNA METODA U LEČENJU.
   Pominjete i skoliozu, za koju ne znam da li je funkcionalna ili strukturalna i koliko je krivljenje kičme izraženo u stepenima.
   Bez obzira, u uzrastu u kom se nalazi vaše dete (četiri ipo), predlažem da započnete kineziterapijske procedure u smislu korekcije skolioze. Mider se koristi u pasivnoj korekciji.

   Budite uporni sa medicinskim vežbanjem i posetama fizioterapeutu i nastavite sa vežbama i u kućnim uslovima. Fizioterapeut mora da bude PRISUTAN!!!

 • hani

  haniApril 21, 2016 at 10:27 am

  ve molam ako mozete da mi pomognete ovoj problem go ima kerkami 13 god sto treba a pravime PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI kaj ortoped e nosena vo Kozle i Majcin Dom istite i vikat nekoi si vezbi doma da gi pravi a nikoj ne vika fizikalna nekoja terapija da se pravi. Kako majka mnogu sum razocarana, ve molam ako mozete pomognete mi.

  • admin

   adminApril 22, 2016 at 6:55 am

   Poštovana g-đo Sinani,
   Holistički pristup u lečenju podrazumeva sagledavanje zdravstvenog problema u celini što svakako, u slučaju vaše kćerke, obuhvata pregled celog tela.
   Potrebno je pored antropometrije, uraditi i procenu posturalnog držanja tela i biomehanike, detekciju prisustva deformiteta, mišićni test, obim poketa po segmentima, proceniti mišićni tonus.
   Na osnovu dobijenih rezultata, izrađuje se plan i program lečenja, koji najčešće obuhvata, pored kineziterapijskih procedura i primenu fizikalnih procedura koje su ujedno i najčešće uvod u medicinsko vežbanje.

   Planovi i programi su krajnje individualni i kao takvi uz kontinuirani rad daju i rezultat.
   Sprovođenje terapije radi forme, ne daju rezultat, već samo privid da se nešto radi.

 • Dragan

  DraganMarch 10, 2016 at 10:44 pm

  Koje su sanse korekcije udubljenja grudi kod dece bez operacije?

  • admin

   adminMarch 11, 2016 at 8:10 am

   Poštovani Dragane,
   Kakav je srčani rad i kakvo je disanje, je prvo što se dijagnostički ceni.
   Ako su navedene vitalne funkcije značajno ugrožene, primenjuje se operativni zahvat.
   Svakako, kineziterapjske procedure se primenjuju UVEK i najčešće su JEDINE I DELOTVORNE za funkcionalnu i estetsku korekciju.
   Plivanje kao fizička aktivnost je pomoćna metoda!

 • Slavica

  SlavicaJanuary 15, 2016 at 6:01 pm

  Imam 36 god. U 33 god sam rodila starijeg sina a u 35 mladjeg. Posle prvog porodjaja (carski rez) primetila sam tvrdu formaciju u obliku oraha ispod same grudne kosti. Na dodir je boluckalo ali s toga nije mi smetalo. Sada osecam bol pri nekim najobicnijim pokretim.mada mi je i kicma godinama povijena. Molim za savet sta da uradim i kome da se obratim
  Hvala

  • admin

   adminJanuary 16, 2016 at 8:05 am

   Poštovana Slavice,
   Za početak, predlažem vam da uradite ultrazvuk navedene regije.

 • Ivana Kostic

  Ivana KosticDecember 26, 2015 at 9:21 am

  Poštovani, imam 42 godine i blaže iskrivljenje grudnog koša na gornjoj levoj strani. Bila sam kod nekoliko doktora dva su mi rekli da je povreda i naduvenost i da ce proci a jedan da je trajno iskrivljenje i da se bavim plivanjem. Strah me je da ne pogorsam situaciju i ne znam kome da se obratim. Želela bih da se konsultujem sa strucnjakom za grudni koš ko bi mi preporučio prave vežbe i eventualno pojas za ispravljanje. Hvala unapred.

  • admin

   adminDecember 27, 2015 at 6:56 pm

   Poštovana Ivana,
   Pretpostavljam da je reč o pectus carrinatum-u, ali sa pretpostavkom ne mogu da vam dam zdravstveni svet. Zato vas molim da uradite rentgenski snimak grudnog koša – grudne kosti ili da mi dostavite izveštaje ili prepišete izveštaje dr-a koji su vas pregledali.

   • Ivana Kostic

    Ivana KosticDecember 30, 2015 at 9:10 am

    Poštovani,

    imam rentgenski snimak grudnog koša i izvestaj jednog dr-a koji me je pegledao. Želela bih da dodjem na pregled kod Vas sa tim jer imate iskustva sa tim, kod koga da zakažem?

    LP,
    Ivana

   • admin

    adminDecember 30, 2015 at 5:12 pm

    Poštovana Ivana,
    Pregled možete da zakažete pozivom +381 11 3034 733 ili +381 60 33 40 852
    ili mail-om: office@nika.rs

    DOBRODOŠLI!

 • Sladjanadjuric

  SladjanadjuricOctober 21, 2015 at 7:46 am

  Molim vas da mi odgovorite.sin mi ima14g. od prosle godine smo premetili njegov grudni kos ,on je naglo izrastao kako se on razvija,sve vise mu raste na grudima kao dve koske ,na sistemastkom pregledu kasu da ima deformitet grudnog kosa….molim vas da mi odgovorite sta da radim gde da ga vodim…rekli su mu da radi vezbe vec godinu ,nista nije bojle.Hvala unapred.

  • admin

   adminOctober 21, 2015 at 6:57 pm

   Poštovana Slađana,
   Ispupčene grudi – pectus carinatus su česta pojava i nemate razloga za zabrinutost jer se uspešno koriguju.
   Vitalne funkcije, pretpostavljam da nisu ugrožene. Mislim na srčani rad i disanje. Ostaje samo estetski problem koji se upornim i višegodišnjim radom temeljno koriguje.
   Kao što rekoh u tekstu, plivanje je pomoćna metoda koju preporučujem, nije jedina. Osnova je medicinsko vežbanje – kineziterapija.
   Naprad na vežbanje!

 • Adam

  AdamMay 13, 2015 at 8:08 am

  Pozdrav, imam 19 godina i ispupcen grudni kos od rodjenja (pectus carinatum). Video sam da vi imate u ponudi mider koji bi mozda pomogao pa me zanima vase misljenje da li bi to moglo da mi pomogne da bar malo estetski sredim to posto mi bas i ne predstavlja toliku smetnju jer nekad posle spavanja imam osecaj kao da me pritiska. Bio sam nedavno na pregled u jednoj klinici i receno mi je da je kasno za taj mider i da bi mi pomogla samo operacija tako sto bi se sekla ta kost, tako sam bar razumeo, ali sam to odbio jer ne moze niko da mi garantuje kakve posledice moze da mi ostavi za buducnost posto sam jos mlad.

  Slika: http://i.imgur.com/mnwrTFV.jpg

  • admin

   adminMay 18, 2015 at 5:21 pm

   Poštovani Adame,
   Kada je reč o pectus carinatus, predlažem vam da se ne brinete kada je reč o kompromitaciji vitalnih organa.

   Dakle, srce i pluća najčešće nisu ugroženi. To možete i da proverite, svakako preporučujem, tako što ćete da uradite jedan dobar kardiološko-internistički pregled, sa testom opterećenja.

   Problem ispupčenih grudi je skoro uvek estetske prirode. Ne bih vam savetovao operaciju, kao ni nošenje midera. Kada je reč o mideru, on se koristi u mlađem uzrastu, kada se grudna kost još razvija.

   Što se tiče fizioterapeutskog dela posla, trebalo bi proveriti obim disajnih pokreta grudnog koša i odrediti tip disanja i uraditi mišićni test grudnih mišića.

   Stoga sam mišljenja da je sistemsko rešavanje problema primena kineziterapijskih procedura sa ciljem jačanja velikog grudnog mišića (m. pectorlis major), čijom hipertrofijom estetika može da se zadovolji.

   Kasnije možete da vežbate u teretani ili na TRX-u (neelastične trake), po jasno određenom planu vežbanja i da uvedete pomoćnu dodatnu fizičku aktivnost – plivanje.

 • 1 2 3 15

Leave Your Comments