deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Vladimir

  VladimirNovember 10, 2019 at 12:04 pm

  Imam 12 godina i imam udubljene grudi (pectus exavatum). Dobio sam ih u prvom razredu. Nije preterano ali vidi se udubljenje kao i rebra. Ovo mi mnogo smeta u ovom delu zivotu, najvise kad idem na more, sramota me je da se skinem jer to bas ruzno izgleda. Bio sam na sistematskom pregledu, lekari su mi rekli kako moram to izleciti preko operacije ili nekih sprava ali moji roditelji mi pricaju kako ce se to samo izleciti, pricaju mi kako trebam da radim vezbe i to ce se samo izleciti. Oni ne zele da me odvedu kod strucnjaka za grudi. Bavim se sportom i cak sam poceo da idem u teretanu. Plasim se da ce mi ovo zauvek ostati. Ne znam sta da radim.

  • nikawp

   nikawpNovember 11, 2019 at 6:46 am

   Dragi Vladimire,
   Problem može da se reši tako što bi radio kineziterapijske vežbe – medicinske vežbe,
   korekcije koje odredi fizioterapeut i uz nadzor istog.
   Vežbe ne možeš sam da radiš, pogotovu ne da pokušavaš da problem rešiš u teretani.
   Ključ je u razgovoru sa roditeljima. Pokušaj da im objasniš koliko ti smeta. Ako ne uspeš, mogu da me kontaktiraju.
   Operacija je opcija kod deformiteta koji ugrožavaju disanje i rad srca.

 • Stefan

  StefanNovember 3, 2019 at 3:05 pm

  Dobar dan,imam pectus carrinatum i bio sam kod doktora pokazali su mi vezbe i uskoro dobijam pojas
  Sastavio sam plan vezbanja i to je otprilike da ujutru radim vezbe koje mi je doktor preporucio i zatim tokom dana u skoli da nosim taj pojas a uvece kada se vratim kuci da radim sklekove koje sam video na jutjubu za pectus carrinatum pa bih zeleo da vas pitam da li je to ispravno i rekli su mi da ako nosim taj pojas nekih 6 meseci da ce mi se ovaj deformitet skroz povuci
  Hvala!

  • nikawp

   nikawpNovember 4, 2019 at 6:45 am

   Poštovani Stefane,
   Sve korekcije telesnih deformiteta se rade uz precizno izrađen plan i program lečenja, uz nadzor i prisustvo fizioterapeuta.
   Svako pomagalo je pomoćni metod u korekciji, uključujući i pojas za korekciju pectus-a.
   Siguran sam da ćeš naći dobrog fizioterapeuta i da rezultati neće izostati.

 • Mirza

  MirzaOctober 14, 2019 at 5:05 pm

  Koje su najefilasnije vezbe za lecenje?

  • nikawp

   nikawpOctober 16, 2019 at 1:30 pm

   Poštovani Mirza,
   Najefikasnije vežbe za lečenje deformiteta su one koje se započnu na vreme i koje sprovode stručna lica, individualno,
   na osnovu dobro obavljene dijagnostike i precizno uzetog funkcionalnog statusa i uz odličnu saradnju sa pacijentom.

 • Aleksandar

  AleksandarOctober 9, 2019 at 8:40 pm

  Pozdrav , imam 20 godina i imam udubljenje u grudnom kosu koji je primetan.Da li biste mogli da mi kazete da li postoje neke terapije za mene , posto sam citao negde da bi ovo trebalo da se leci najkasnije do 16. Godine. Inace idem redovno u teretanu i skoro sam krenuo da se bavim nekim borilackim sportom i prinetio sam da dosta teze disem kada se naprezem na treninzima.

  • nikawp

   nikawpOctober 10, 2019 at 5:58 am

   Poštovani Aleksandre,
   Pectus exavatum – udubljene grudi se tretiraju tako što se prvo uradi pregled koji obuhvata ne samo merenje stepena udubljenja,
   već i obim disajnih pokreta na 3 nivoa, mišićni test i amplitude pokreta.
   Naravno, sve to radi fizioterapeut koji na osnovu dobijenih rezultata određuje terapijski program lečenja.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Kineziterapija se sprovodi pod nadzorom terapeuta.
   Ne možete sami da se bavite korekcijom. Velika je mogućnost greške i samim tim gubljenje vremena.

 • coby

  cobySeptember 28, 2019 at 12:23 pm

  Dobar da, imam 16 godina i imam pectus carinatum(kokošje grudi), dobio sam pojas i radim sklekove svakog dana ali razmišljam da krenem i sa street workoutom(da radim zgibove) pa me zanima da li se može pogoršati nešto ako krenem sa zgibovima

  • nikawp

   nikawpSeptember 29, 2019 at 8:14 am

   Poštovani,
   Pectus Carrinatum se tretira kineziterapijskim vežbama koje određuje fizioterapeut i koje se rade uz njegov nadzor.
   Pojas za korekciju je pasivno sredstvo koje se koristi u tretmanu.
   Odlično je što hoćeš i trudiš se da ispraviš deformitet, ali uradi to kako treba.
   Zato ti savetujem da popričaš sa roditeljima i postupite po gore napisanoj preporuci.

 • Sloba

  SlobaAugust 23, 2019 at 1:07 am

  Postovani, imam problem udubljenje grudnog kosa kod srednjeg dela na sredini izmedju grudi ili kako vec ali nije bas nesto preterano, udubljenje je možda nekih 2cm otprilike ali je primetno, zanima me kako bih mogao to da popravim.

  • nikawp

   nikawpAugust 29, 2019 at 6:33 pm

   Poštovani Slobo,
   Potrebno je da se prvo uzme precizan funkcionalan status na osnovu kojeg se ordinira set terapijskih vežbi koje se rade pod nadzorom fizioterapeuta.
   Upornim radom rezultati neće izostati.

 • Marko

  MarkoAugust 15, 2019 at 9:37 pm

  Hvalla na brzom odgovoru,Popričao sam sa roditeljima i otićemo opet kod doktora. Ali imam jedno pitanje za vas trčim ujutru,uveče,radim sklekove i dižem teg

  . Da li mogu da nešto poremetim sa time? Zanima me i gde se vi nalazite i kako bi mogao da zakažem kod vas pošto ovde verujem da opet neću ništa uspeti… Zaboravio sam da napomenem prošli put nemam nikakve smetnje mogu dugo da trčim ništa mi ne smeta nemam ni problem sa disanjem sve je normalno vrv što je deformitet sa desne strane. Što se tiče operacije ne bi da idem na nju iskreno skupa je a i imam strah od operacije… Hvalla u napred.

  • nikawp

   nikawpAugust 16, 2019 at 5:49 am

   Dragi Marko,
   Možeš da trčiš ali ne i da dižeš teret.
   Za vežbanje u teretani potreban je pregled, analiza i izrada ličnog plana i programa!
   Na našem sajtu imaš kontakte! Zakazivanje je najmanje jedan dan unapred.
   Dobrodošao!

 • Miloš

  MilošAugust 5, 2019 at 4:19 pm

  Dobar dan. Imam probleme sa grudima. Primetio sam to pre 5 godina ali je bilo sve u redu. Nakon nekog vremena je pocelo da boli mnogo. Išao sam kod raznih doktora i nisu otkrili sta je u pitanju. Sportista sam, treniram fudbal oko 6,7 godina a sada kad malo potrčim počne da me boli i gubim dah. Ako možete nekako da mi pomognete, molim vas rešite problem, hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpAugust 6, 2019 at 6:47 am

   Poštovani Miloše,
   Pojačan tonus i/ili spazam međurebarnih mišića može da prikaže u kliničkoj slici tegobe koje ste opisali.
   O tome smo pisali kada smo obrađivali temu fibromialgije: https://www.nika.rs/fibromialgija/
   Savetujem vam da započnete fizikalne terapije koje svakako uključuju i primenu terapeutskih masaža (ne jedno bez drugog).
   I prestanite da se nervirate jer je navedena tegoba direktno proporcionalna stresu.

   • Marko

    MarkoAugust 11, 2019 at 8:54 pm

    Ja imam problem sa grudnim košem,Imam 17. Godina krenula je da se pojavljuje “Rupa” rekao sam roditeljima,Otišli smo kod lekara doktorka me je pregledala i rekla je da će zakazati da idem “Dalje” Čekao sam 3. Nedelje da dobijem uput išao sam svaki dan. Doktorka je govorila “Nema mesta trenutno” Cele 3. Nedelje na kraju sam odustao pošto sam video da se ni ne trude da zakažu… Kako vreme prolazi sa desne strane mi je grudni koš viši nego sa leve i imam to blago udubljenje,Desna “Dojka” je krenula da mi raste… i sada to grozno izgleda naročito mi je teško ovih letnjih dana sramota me je da idem na kupanje… Krenuo sam da vežbam Trčim,Tegovi,Sklekovi… za sad ne vidim nikakvu razliku sve je isto. Hvalla u napred.

   • nikawp

    nikawpAugust 12, 2019 at 5:41 am

    Dragi Marko,
    Rano si shvatio kako zdravstveni sitem funkcioniše.
    Predlažem ti da porazgovaraš sa roditeljima i da im objasniš koliko ti smeta prisustvo deformiteta.
    Problem ne možeš sam da rešiš.
    Uz dobru terapiju biće sve ok.

 • Dzenan

  DzenanJuly 19, 2019 at 5:47 pm

  Zdravo, ja takodje imam problem ispupcenja 2 zadnja rebra na lijevoj strani, moji roditelji nista ne poduzimaju po tom pitanju, moze li se sta iskomplikovati u vezi toga jer imam 14 godina?

  • nikawp

   nikawpJuly 20, 2019 at 8:28 am

   Dragi Dženane,
   Budi krajnje iskren i reci roditeljima da imaš problem i objasni im koliko ti smeta.
   Siguran sam da će ti zakazati pregled koji će biti inicijacija u rešavanju tvog zdravstvenog problema.
   Nelečenje ma kog deformiteta u uzrastu u kom si (rast i razvoj) može dovesti do strukturalnih promena i bude
   razlog nastanka deformiteta.

 • Sanja

  SanjaJuly 18, 2019 at 3:28 pm

  Poštovani,
  Trenutno imam 23godine i moj problem je to što imam jako izbačena zadnja dva rebra, na lijevoj strani grudnog koša. To mi oduvijek predstavlja veliki estetski problem, ali moji roditelji ništa nisu poduzimali po tom pitanju dok sam bila mala. Danas sam išla na običnu kontrolu kod doktorice, gdje mi se zagledala u izražena rebra i rekla da sam kao mala trebala nositi neki aparatić da se to vrati na mjesto. Da li je moguće sada išta poduzeti po tom pitanju?
  Veliko hvala.
  S poštovanjem!

  • nikawp

   nikawpJuly 19, 2019 at 6:24 am

   Poštovana Sanja,
   “izbačena rebra” su očita posledica funkcionalnih i strukturalnih promena (češće strukturalnih) koštano mišićnog sistema.
   Lepo je što je stručna persona, dr, konstatovala i potvrdila ono što ste i sami znali, ali je svakako trebalo da vas uputi kod stručnjaka
   i/ili dijagnostiku kojom bi proverila prisustvo poremećaja.
   Preporuka da je potrebno da se nosi neki “aparatić” je krajnje neozbiljna ako ide bez dijagnostike i detaljne procene i objašnjenja.
   Savetujem vam da obavite prvo klinički pregled na osnovu čega bi se ordinirala i terapija.
   Pasivna korekcija je pomoćni metod u lečenju.
   Sistemko rešenje, bez obzira na godine, je primena kineziterapije koja se isključivo sprovodi pod nadzorom fizioterapeuta
   i daje odlične rezultate.

 • 1 3 4 5

Submit Your Comment To Sloba