deformiteti-grudnog-kosa

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA

Grudni koš (thorax) ima prednju, bočnu i zadnju stranu. Čine ga 12 pari rebara (oss costae), grudna kost (os sternum) i, sa zadnje strane, leđni deo kičmenog stuba. Grudna kost, rebra i kičmeni stub formiraju grudnu duplju.

deformiteti-grudnog-kosa-7

Grudni koš – prednja strana

deformiteti-grudnog-kosa-6

Grudni koš – zadnja strana

GRUDNI KOŠ

Sva rebra se pozadi zglobljavaju sa kičmenim stubom, a samo prvih sedam se zglobljava direktno sa grudnom kosti. Osmo, deveto i deseto rebro pripajaju se preko svojih hrskavica za hrsakvice prethodnih rebara, a jedanaesto i dvanaesto rebro su slobodni, bez hrskavičavih pripoja.
Osnovna funkcija grudnog koša jeste da štiti vitalne organe koji se nalaze u grudnoj duplji, pre svega srce i pluća.
Deformiteti grudnog koša mogu da zahvate ceo grudni koš ili pojedine njegove segmente.

NAJČEŠĆI DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA SU :

1. PECTUS EXCAVATUM (udubljene grudi ili levkaste grudi)
2. PECTUS CARRINATUM(ispupčene ili kokošije grudi)

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzrok nastanka deformiteta grudnog koša je još uvek nepoznat.Ranije se smatralo da je slaba ishrana, siromašna vitaminima D i C, glavni razlog nastanka. Čak i danas, mnogi lekari se drže toga, pa pacijentima sa grudnim deformitetima savetuju ishranu bogatu navedenim vitaminima, te im prepisuju dodatni unos navedenih vitamina i savetuju im odlazak na more i u banje.
To, međutim, nema nikakvog uticaja na ovaj deformitet. Kad je reč o nasleđu, i dalje ostaje nepoznanica da li su deformiteti grudnog koša nasledni ili ne.

PECTUS CARRINATUM – ISPUPČENE GRUDI

Ispupčene („kokošije“) grudi je deformitet grudnog koša koji je ređi u odnosu na udubljene, levkaste grudi. Nije prisutan po rođenju, već se javlja kasnije, najčešće u školskom uzrastu.

deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi
deformiteti-grudnog-kosa-ispupcene-grudi-1

KLINIČKA SLIKA
Karakteriše ga ispupčenost dela ili cele grudne kosti iznad nivoa grudnog koša.
Grebenasto ispupčenje je uglavnom obostrano a ređe jednostrano, kada je jedna strana grudne kosti uzdignuta iznad nivoa grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-2

Grebenasto ispupčenje je najčešce lokalizovano u visini od 2. do 7. rebra i prate ga, najčešće, i ispupčenja rebarnih lukova koji zauzimaju pojačani kosi položaj, a u donjem delu i sa strane grudnog koša, mogu biti izdubljena sa izdignutim lukovima.

deformiteti-grudnog-kosa-3

Veličina deformamiteta se utvrđuje merenjem anteropasteriornog prečnika grudnog koša pomoću pelvimetra.

UZROK NASTANKA DEFORMITETA – ETIOLOGIJA I PATOGONEZA

Uzroci koji mogu dovesti do pojave deformiteta ispupčenih grudi su:

poremećaj mineralnog metabolizma kalcijuma (Ca)
rahitis koji ostavlja posledice na koštanom sistemu, uključujući i grudnu kost
respiratorna oboljenja (hronična astma, stanja praćena dugim nadražajem kašlja i TBC – tuberkulozna upala sternuma)
neadekvatno srasli prelomi grudne kosti

Navedene promene deluju na vitalne funkcije i vitalne organe manje nego kod deformiteta udubljenih grudi, a u istoj meri ostavljaju psihičke posledice na pacijenta.
Specifično promenjen izgled i položaj grudne kosti, smanjena respiratorna pokretljivost grudnog koša zbog nepravilne usmerenosti rebara u odnosu na grudnu kost, može usloviti redukciju plućne ventilacije.

PASIVNA KOREKCIJA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Za korekciju deformiteta grudnog koša, kao pasivna sredsva koriste se mideri i pojasevi.Samo nošenje midera i pojaseva sistemski ne rešavaju problem, već pomažu kineziterapijskim procedurama u smislu bržeg kineziterapijskog napretka.
Za korekciju udubljenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju rebarne lukove nadole i time izvlače grudnu kost naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-mider

Za korekciju ispupčenih grudi koriste se mideri i pojasevi koji potiskuju grudnu kost nadole i izvlače rebarne lukove naviše.

deformiteti-grudnog-kosa-pojas

PECTUS EXCAVATUM – UDUBLJENE GRUDI

Udubljene grudi zahvataju grudnu kost, odgovarajuće rebarne hrskavice i rebra. Deformitet može da postoji odmah po rođenju, ali i u predškolskom i školskom uzrastu. U 90 odsto slučajeva je prisutan već u prvoj godini života.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi

Vizuelno, teško se primeti u prvim mesecima života, jer masno tkivo bebe prikriva deformitet.Tek u drugoj godini, kad dete izgubi potkožno masno tkivo, deformitet se jasno vidi.
Kod dece i adolescenata deformitet je progresivnog karaktera, udubljene grudi se progresivno razvijaju. Uporedo sa rastom i razvojem, napreduje i deformitet. Kako vreme odmiče, deformitet je sve veći, a što se deformitet ranije javi, progresivno će se razviti u svom punom obimu.

PECTUS EXCAVATUM – podela prema lokalizaciji po Willital-u

 1.  Sternoclavicularni – deformitet je lokalizovan na mestu spajanja grudne i ključne kosti
 2. Sternocentralni – deformitet je lokalizovan u predelu mamila (bradavica)
 3. Sternokaudalni – deformitet je lokalizovan u predelu donje trećine grudne kosti, na mestu spajanja 7. rebra sa grudnom kosti (sternumom)
 4. Infrasternalni – deformitet je lokalizovan bočno u odnosu na grudnu kost, tj. sa leve ili desne
  strane sternuma

KLINIČKA SLIKA

Prvo što se primeti kod pacijenata sa pectus exavatumom je odsustvo estetike grudnog koša koji je udubljen, nesimetričan, deformisan. Suština deformiteta je u depresiji, odnosno povlačenju dela grudne kosti prema kičmenom stubu.Grudni koš se jednostavno ulubljuje. Deformitet može da varira od blagog do veoma izraženog, kad vrh grudne kosti praktično leži na pršljenovima kičme.
Udubljene grudi najčešće prate astma, skolioza i kifotično držanje tela.

KOMPLIKACIJE NELEČENOG DEFORMITETA

Kod nelečenog deformiteta udubljenih grudi konstantno se vrši manji ili veći pritisak na srce i pluća, tako da su vitalne funkcije ugrožene ili umanjene.
Istovremeno se srčani mišić pomera više levo, a dijafragma spušta nadole.Navedena pomerenja vitalnih organa smanjuju vitalni kapacitet pluća, kao i cirkulaciju krvi.

deformiteti-grudnog-kosa-udubljene-grudi-1

Deca, koja inače imaju pojačanu fizičku aktivnost svakodnevnog života i/ili se bave sportom, otežano dišu (dispneja) i imaju specifično bledoljubičastu boju lica (cijanoza).
Kod ovakve dece je potrebno pažljivo odrediti doziranje fizičkog opterećenja, sa dugim i čestim pauzama.

Pri dubokom udahu (inspirijumu), dijafragma, zahvaljujući grudnom (sternalnom) pripoju, povlači grudnu kost (os sternum) nadole i unutra, što dovodi do pogoršanja stanja pacijenta u procesu disanja.
Povećanje deformiteta udubljenih grudi može da se desi i pri uobičajenim pokretima grudnog koša (bez dodatnog fizičkog naprezanja).
Pacijenti sa teškim deformitetom, zbog značajno narušenog estetskog izgleda trupa, imaju brojne psihičke probleme, posebno u doba puberteta ali i kao odrasli ljudi.

DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA

Deformiteti grudnog koša lako se uočavaju. Precizna dijagnostika se radi u slučajevima kada je deformitet većeg obima, sa ciljem da se isključe druge anomalije koštanog sistema.
Dodatna dijagnostika se najčešće primenjuje kod udubljenih grudi, da bi precizno utvrdili koliko je grudna kost povijena prema kičmenom stubu i kolika je restrikcija grudnog prostora, odnosno, koliko su ugroženi respiratorni trakt i srce.
U tu svrhu rade se rendgenski snimci (Rtg.) grudnog koša kao i skener (CT) ili magnetna rezonanca (MR) grudnog koša.

deformiteti-grudnog-kosa-4

Pored navedenih dijagnostičkih metoda, primenjuju se i dodatna merenja sa ciljem određivanja stepena deformiteta radi praćenja eventualne progresije deformiteta kod dece.


PECTUS EXCAVATUS – ODREĐIVANJE STEPENA DEFORMITETA

Stepen deformiteta može se utvrditi na više načina:
1. MERENJE ANTEROPOSTERIORNOG PREČNIKA PELVIMETROM (najjednostavniji način)

Pelvimetar je uređaj od metala koji podseća na šestar.

deformiteti-grudnog-kosa-pelvimetar

Jedan kraj pelvimetra se postavi u teme udubljene grudne kosti, a drugi u istoj visini na grudnom delu kičme.

 1. MERENJE ZAPREMINE UDUBLJENJA

Pacijent se postavi u ležeći položaj na leđima sa flektiranim (savijenim) kolenima. Potom se u šupljinu grudne kosti špricem sipa voda. Količina vode do prelivanja je zapremina udubljenja. Isti efekat se postiže pravljenjem kalupa od plastelina.

 1. PROFILNI RENTGENSKI ili poprečni CT ili MR SNIMAK
 2. SPIROMETRIJA – indirektan način

SPIROMETRIJA

Spirometrija je merenje vrednosti maksimalne količine vazduha koja se unese u pluća pri maksimalnom udahu (inspirijumu) i vrednosti maksimalne količine vazduha koja se izdahne iz pluća pri maksimalnom izdahu (ekspirijumu).
Aparati koji se danas upotrebljavaju u spirometriji (spirometri), kompjuterizovani su, te su i krajnje jednostavni za upotrebu.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometar

TEHNIKA SPROVOĐENJA SPIROMETRIJSKOG ISPITIVANJA

Prilikom sprovođenja spirometrije, vazduh se ne udiše na nos, već na usta, a kompletno udahnut vazduh se u celosti izdiše iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

deformiteti-grudnog-kosa-spirometrija

KAKO SE LEČE UDUBLJENE I ISPUPČENE GRUDI

KINEZITERAPIJSKI METOD
Primena kineziterapije uglavnom daje dobre rezultate kod lakših i srednje teških oblika.Međutim, kod jako izraženih promena, ona ima ograničeni efekat, tako da je neophodno primeniti dodatne načine lečenja koji uključuje nošenje korektivnih pomagala.U najtežim slučajevima pribegava se operativnom lečenju deformiteta.
Kineziterapijski pristup:

 1. kineziterapijske vežbe za istezanja mišića ramenog pojasa
 2. kineziterapijske vežbe za istezanja ventralne strane grudnog koša
 3. kineziterapijske vežbe za istezanja ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 4. kineziterapijske vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa
 5. kineziterapijske vežbe za jačanje ventralne strane grudnog koša
 6. kineziterapijske vežbe za jačanje ekstenzora i fleksora trupa (abdomen, leđna muskulatura)
 7. primena kineziterapijskih vežbi disanja (sa produbljenim forsiranim udahom i produženim usporenim izdahom)

VEŽBE DISANJA

deformiteti-grudnog-kosa-disanje

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Svaka sportska aktivnost je pomoćna metoda u lečenju bilo kojeg deformiteta, u ovom slučaju deformiteta grudnog koša. Sportske aktivnosti pomažu kineziterapijskom programu da se problem sistemski reši, ali ga i ne rešava.
Sportovi koji se preporučuju kao pomoćna metoda lečenja:

plivanje (leđna i prsna tehnika)
košarka
veslanje
gimnastika

Vežbe disanja se sprovode iz ležećeg položaja na leđima, sa savijenim (flektiranim) kolenima kako bi se smanjile ekskurzije dijafragme prema dole i time, donekle, smanjilo povlačenje grudne kosti nadole i unutra.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Duka

  DukaJuly 5, 2023 at 7:54 am

  Pozdrav, imam 32 god, kokošije grudi i kriva ledja, jel kasno za neke vežbe ili sta već pomaže

  • nikawp

   nikawpJuly 5, 2023 at 9:24 am

   Poštovani,
   Sve navedeno, siguran sam, da impolicira prisustvo bola, limitiranu pokretljivost i gubitak estetike.
   Predlažem da se uradi sistematski pregled, na osnovu kog bi se izradio precizan plan i program lečenja.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Pregled možete da zakažete najkasnije jedan dan unared.
   Dobrodošli!

 • Branimir

  BranimirJune 26, 2023 at 11:22 pm

  Poštovani, moja petogodišnja ćerka ima P.Excavatum. Koji su postupci u korekciji kod male dece I da li se trajni rezultati mogu postići upotrebom vakuum zvona?

  • nikawp

   nikawpJune 27, 2023 at 6:10 am

   Poštovani Branimire,
   Dobra dijagnostika, terapeutska procena, adekvatno medicinsko vežbanje, program prilagođen uzrastu,
   edukacija roditelja za samostalnu primenu kineziterapijskih procedura u kućnim uslovima, su ključ uspeha.
   Vakum zvono, kao pasivna korekcija se nije dobro pokazalo u praksi zbog zahtevnosti pozicioniranja,
   nelagodnosti koju izaziva kod pacijenta, kao i nepstojanog održavanja položaja.
   Sve navedeno se dodatno komplikuje kod dece.

 • Dragi

  DragiJune 11, 2023 at 7:10 pm

  Da li bi bilo nekih problema uz odrastanje deteta

  • nikawp

   nikawpJune 12, 2023 at 6:04 am

   Poštovani Dragi,
   Ukoliko je deformitet grudnog koša značajan u smislu da su kompromitovane životne fukcije, disanje i rad srca, primenjuje se hirurška intervencija.
   Najčešće po rođenju.
   Svakako da možete da uvek proverite navedene vitalne funkcije!

 • Nikola

  NikolaMay 7, 2023 at 5:07 pm

  Pozdrav, imam udubljenje grudi, zanima me da vrsite samo pregled ili i sam hirurski zahvat.Takodje me zanima i sama cena celokupnog i da li cena zavisi od same velicine udubljenja.

  • nikawp

   nikawpMay 8, 2023 at 7:28 am

   Poštovani Nikola,
   Prvo bi trebalo da obaviš razgovor sa roditeljima kako bi ih upoznao sa zdravstvenim problemom.
   Potom bi trebalo da se zakaže sistematski pregled celog tela gde se na osnovu dobijenih rezultata
   daje terapetsku procena
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Operativno rešavanje se sprovodi uvek kada je kompromitovan rad srca i disanje. Radi se i estetska korekcija ukoliko je
   nemoguće rešeiti kineziterapijom!
   Cena sistematskog pregleda je 6000 rsd.

 • Zeljko

  ZeljkoApril 26, 2023 at 7:59 pm

  Postovani

  Imao sam saobracajnu nesrecu, koju sam prosao sa serijskim prelomom od 2 do 8 rebra. Sada nakon 4 meseca posle nesrece, danas sam imao poslednju kontrolu kod doktora i receno mi je da rebra od 5 do 8 nisu pravilno zarasla tj deformitet zadnjih okrajaka 5-8 rebra formirani kalusi. Hilovaskularni crtez je naglasen

  Danas mi je zavrseno bolovanje i treba da se vratim na posao a ne osecam se bas sposobnim za normalan rad i jako brzo se zamram. Npr. prenjanje uz desetak stpenika je ozbiljan posao za mene. Imam 37 godina.

  Da li postoji neka mogucnost za resavanje ovog problema?

  • nikawp

   nikawpApril 27, 2023 at 6:23 am

   Poštovani Željko,
   Medicinski protokol nalaže da po skidanju imobilizacije, pogotovu preloma i 4 meseca inaktivnosti, MORA da se sprovedu fizikalne i kineziterapija!!!
   Normalno je da niste baš u “formi” za rad!
   Savetujem vam zakažete pregled i čim pre započnete oporavak!!!

 • Boban

  BobanApril 11, 2023 at 4:06 pm

  Postovani/na imam problem ispod grudnog kosa na samom sastavu kao da mi je izrasla neka koscica koja se odvojila od kosti .znaci tacno izmedju prsnih kostiju iznad zeludca ..molkm vas za savet il neku dijagnozu ..hvala

  • nikawp

   nikawpApril 11, 2023 at 5:54 pm

   Poštovani Bobane,
   Navedeni deo grudne kosti je hrskavica i zove se processus xiphoideus.
   Uradite Rtg. snimak ili UZ navedenog segmenta, pa se čujemo.

 • Lazar

  LazarApril 9, 2023 at 12:45 am

  Pozdrav,
  imam nedostatak desnog grudnog mišica. Da li da sačekam 24-25 godina za operaciju i kako izgleda operacija? Da li se ugrađuje implant ili?

  • nikawp

   nikawpApril 9, 2023 at 7:53 am

   Poštovani Lazare,
   Dostavite nam medicinsku dokumentaciju sa fotografijom na office@nika.rs
   kako bi napravili pravilan uvid u vaše zdravstveno stanje na osnovu čega bi vam odgovorili na postavljeno pitanje.

 • Tale

  TaleApril 8, 2023 at 7:12 am

  20 g.liječim RA koji je imao brz i dramatičan tok u smislu pojave deformacija na šakama. Zadnjih 4-5 god došlo je do subluksacija u sternoclavikulaprnim zglobovima i uvlačenjem manubrijuma ka unutra.Istovremeno došlo je do “ispadanja” prema naprijed svih (od II rebra) spojeva rebarnosternallnih s lijeve strane pa se dobije slika asimetričnog ispupčenja g.koša lijevo. Stičem utisak da mi se smanjio gornji otvor g.koša u sagitalnom promjeru.Nemam bolova ali me osjećaj u prednjoj strani vrata opterećuje čineći me nervoznim i fobičnim.Imam 72g.

  • nikawp

   nikawpApril 9, 2023 at 7:59 am

   Poštovani,
   Očito je reč o dugotrajnoj inaktivnosti ili neadekvatnoj kineziterapiji koja je morala da postoji i da se intezivira kada je bolest u remisiji.
   To vam je ujedno i savet šta da radite.
   Predlažem u prvoj teraijskoj fazi Kth. za vraćanje fiziološke pokretljivosti, druga faza korekcija deformiteta i u završnoj fazi vežbe jačanja.

 • Slavisa

  SlavisaMarch 13, 2023 at 6:43 pm

  poštovani ,pitanje imam od rodjenje udubljenje grudi 80 godiste nikad nisam nista resavao isao kod doktora pa me zanima bio sam na sistematski pregled i bio sam na merenje disanja i da li prestavlja problem to sto nisam mozda uradio operaciju u ranom dobu? hvala

  • nikawp

   nikawpMarch 14, 2023 at 7:14 am

   Poštovani Slaviša,
   Za operaciju nikad nije kasno, sem ako nisu značajne životne funkcije ugrožene (disanje i rad srca).
   Po pitanju estetike, preporuka je da odluku o operaciji grudnog koša donese sam pacijent u uzrastu 18+ godina.

   • Slavisa

    SlavisaMarch 26, 2023 at 10:33 am

    bio sam na sistematskom pregledu za sluzenje vojnog roka 2008 godine u novi sad vojno medicinski centar tada sam uradio sve preglede e sad za disanje mislim da nisam mogao bas da nadisem 100 % kapacitet ali su mi rekli da je ok sta dalje raditi da li moze udubljenje grudi ako se ne operise moze dovesti do nekog pogoršanja sto se tice zdravlja ? hvala

   • nikawp

    nikawpMarch 27, 2023 at 6:26 am

    Poštovani Slaviša,
    Pectus Exavatum može da bude razlog smanjenog kapaciteta pluća. Svetujem vam da još jednom proverite stanje pluća kao i rad srca.

 • Milan

  MilanAugust 2, 2022 at 11:53 am

  Pozdrav, čitam komentare i zanima me gde mogu da odem na pregled i na kraju krajeva gde se vrši operacija kako bih rešio problematiku, pošto mi se čini da je to jedini način? Imam 21 godinu i iz Beograda sam, čisto ako je to bitno.
  Hvala.

  • nikawp

   nikawpAugust 2, 2022 at 7:38 pm

   Poštovani Milane,
   Pregled možete da obavite kod nas.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Cena sistematskog pregleda je 6000 rsd.

   Termin pregleda možete da zakažete najkasnije jedan dan ranije.
   Dobrodošli!

 • 1 13 14 15

Leave Your Comments